Efterlyser riktlinjer för att hindra trycksår på operation

Efterlyser riktlinjer för att hindra trycksår på operation
Cecilia Andersson och Karin Kock har konstaterat att de bedömningsinstrument som finns för att förebygga trycksår inte är relevanta för operation. Foto: Petra Andreasson

Mer än 20 procent av alla trycksår uppstår på operationsbordet.

Sjuksköterskorna Cecilia Andersson och Karin Kock har i en  magisteruppsats granskat vetenskapliga studier och funnit att de riskbedömningsinstrument som finns inte fungerar så bra. De är inte anpassade till de förhållanden som råder på en operationsavdelning.

Stor risk

En operation kan pågå i flera timmar och under den tiden kan patienten inte röra på sig, blir nerkyld och får anestesiläkemedel som sänker blodtrycket – vilket försämrar syresättningen till vävnaderna.

Med befintliga riskbedömningsinstrument mäts bland annat patientens rörelseförmåga och födointag. Men det är faktorer som inte är relevanta i samband med operationer.

Slutsatser

De slutsatser Cecilia Andersson och Karin Kock drar är att operationsspecifika riskfaktorer behöver identifieras, att medvetenheten hos personalen måste bli bättre och att samarbetet mellan olika vårdenheter är viktigt.

Studien är gjord inom ramen för specialistsjuksköterskeprogrammet i operationssjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida