Fysisk aktivitet på recept är rutin i Kronoberg

Fysisk aktivitet på recept är rutin i Kronoberg

Männen i Kronoberg efterlyser andra aktiviteter än stavgång och vattengympa, som många kvinnor väljer. Foto: Colourbox

Det går att införa rutiner för Fysisk aktivitet på recept både i primärvården och länssjukvården. Det visar nära tre års erfarenheter från landstinget i Kronoberg. Fler och fler sjuksköterskor skriver också recept - men särskilt distriktssköterskor skulle kunna göra det betydligt oftare.

Socialstyrelsen har precis kommit med sina nationella riktlinjer om förebyggande hälsoarbete. Men delar av det finns redan. Ett exempel är Far, Fysisk aktivitet på recept. I Kronoberg har man inte bara använt det i primärvården utan i hela länssjukvården. Uppföljningar visar på bra resultat. 

Far infördes 2008 på försök och nu har det permanentats. Arbetet beskrivs som lyckat. 2009 skrevs 1 300 recept, förra året 1 700 och ökningen har fortsatt även i år.

– Varje vecka kommer recept från nya enheter och jag tror inte att alla verksamheter känner till oss ännu, berättar Gunilla Eriksson på folkhälsoenheten i landstinget.

Motiverande samtal

Hon är distriktssköterska och presenterade arbetet i dag tillsammans med barnmorskan Lena Lendahls från FoU-enheten en poster på den medicinska riksstämman i Stockholm.  

När den nya rutinen skulle införas gick först mycket tid åt till att informera i vården och utbilda Far-ledare inom Smålandsidrotten. Den som får ett recept på fysisk aktivitet erbjuds att komma på motiverande samtal.

Vid årsskiftet i år hade 3 000 recept skrivits till patienter mellan 13 och 90 år, medelåldern låg på 55 år . Merparten, 60 procent av recepten, gick till kvinnor. En utvärdering av 122 patienter som följdes under ett år visade att två tredjedelar av patienterna hade ökat sin fysiska aktivitet efter tre månader med fysisk aktivitet och lika många hade minskat sin vikt och sitt bmi. Förändringen höll i sig också vid den halvårsuppföljning som gjordes.

Var tredje patient skattade också sin hälsa som bättre än innan de fick receptet.

Läkarna flitigast

– Vi såg att det behövs ett bättre utbud av aktiviteter för männen. Många av dem kände sig inte riktigt hemma i grupperna med till exempel vattengympa och stavgång som ju dominerades av kvinnor. De ville ha mer aktiviteter anpassade för sig, berättar Gunilla Erikssson.

Flest aktivitetsrecept skrevs i primärvården, 70 procent, mot 20 i länssjukvård och tio av personal i psykiatri, rehabilitering och habilitering. Hälften av recepten skrev läkarna ut, sjuksköterskorna stod för drygt en femtedel.

– Distriktssköterskorna skulle kunna skriva många fler recept, tycker Lena Lendahls.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida