Här får invånarnas behov styra

Här får invånarnas behov styra
När politikerna i Västra Götalandsregionen såg de höga ohälsotalen för Göteborgs nordöstra förorter tog de beslutet att öppna ett närsjukhus – helt anpassat efter befolkningens vårdbehov. Foto: Peter Magnusson

Angereds närsjukhus startades för att ge de boende i området bättre hälsa. Av den som vill jobba här krävs engagemang och prestigelöshet.

3 januari 2012

På Angereds närsjukhus är de nya nationella riktlinjerna om att förebygga sjukdom ingen nyhet. Det startades just för att med nytänkande ge invånarna bättre hälsa. Politikerna hade reagerat på hälso­statistiken. Med över 50 procent födda ­utanför Norden, ovanligt många rökare, hög andel överviktiga och många med pressade livssituationer, fanns mycket att göra. I nordöstra Göteborg drabbas fler än på andra håll i regionen av hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar relaterade till rökning och alkohol.

— En man från Bergsjön har en medellivslängd som är nio år kortare än för en man i Älvsborg, berättar Marina Olsson.

Det var hon som 2008 fick i uppdrag att bygga upp det nya sjukhuset — helt anpassat efter befolkningens vårdbehov. Nytänkande behövdes, för trots den höga sjukligheten sågs inget ökat patienttryck inom den planerade vården. I stället sökte invånarna sjukvård i ett sent skede när läget var akut.

Sjukhusdirektören Marina Olsson ser samverkan som en förutsättning för att lyckas med uppdraget, både med organisationer och andra vårdinstanser. Med samverkan har de fått i gång projekt bland annat för att möta barn och ungdomar och tala om riskerna med tobak, och erbjuda gravida kvinnor stöd av doulor på deras eget språk. I en buss åker de runt och erbjuder screening för cervixcancer, och spirometri för tidig upptäckt av lungsjukdomen kol.

Angereds närsjukhus startade också landets första mobila team för behandling av kol-patienter, i samarbete med Sahl­-grenska universitetssjukhuset Östra.

— Vi besöker patienter från vårt område som vårdas på sjukhus och frågar om de vill vårdas i hemmet av vårt mobila team. Då besöker en specialistsjuksköterska patienten varannan dag och har telefonkontakt varannan dag, berättar Marina Olsson.

En första utvärdering av projektet, som genomfördes nyligen, visade att patienterna anser att de har bra eller mycket bra tillgång till vården. Att kunna nå vårdpersonal dygnet runt upplevs som en trygghet.

Teamet bilda­des efter att sjukhusets medarbetare ställt sig frågan: Hur kan vi erbjuda kol-patienter bättre vård? Sjukhusets inriktning mot folkhälsa ställer särskilda krav på både kompetens, engagemang och nytänkande hos medarbetarna.

— De som arbetar här måste vara öppna för att tänka nytt och pröva nya arbetssätt. Vi måste vara innovativa eftersom befolkningen tidigare inte har fått sina vårdbehov tillgodosedda. Nytänkandet måste finnas med både när det gäller information, bemötande och behandling, förklarar Marina Olsson.

För att öka tillgängligheten och göra vården mer begriplig kan patienterna komma på drop in-tider eller boka besökstid i receptionen. De kan också komma via en egenremiss, som fylls i på en blankett som laddas ner från datorn och skickas till sjukhuset där den bedöms. För att kommunikationen ska fungera har medarbetare rekryterats som representerar 25 olika språk. I området finns nio stora språkgrupper.

Marina Olsson betonar hur viktigt det är att medarbetarna får använda hela sin kompetens och att de känner engagemang i arbetet. Sjuksköterskor­nas kompetens är en avgörande del av vården. Både i kol-teamen och i processerna kring neuropsykiatriska utredningar är sjuksköterskorna den sammanhållande länken. Detsamma gäller rökavvänjningen där sjuksköterskor och undersköterskor har den kontinuerliga patientkontakten.

— Vi ställer oss ständigt frågan hur kompetensen bäst ska komma patienten till godo. Här gäller det att både förlita sig på sin egen kompetens och att se andras, säger Marina Olsson.

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer, dietister och andra bildar vårdteam kring patienterna, många av dem multisjuka.

— Teamarbetet är en nödvändighet om sjukhuset ska lyckas med sitt uppdrag, säger Marina Olsson.

Sjukhuset har sju olika specialistmottagningar. Alla har sina team bestående av läkare och sjuksköterskor med olika specialistkompetens, samt bland annat kuratorer, sjukgymnaster och undersköterskor. En del team är fasta, andra kan bildas efter invånarnas behov.

Ännu är det för tidigt att säga vilka effekter det specialiserade närsjukhuset i Angereds centrum har på folkhälsan. Att arbeta förebyggande ger inga snabba resultat. Men Marina Olsson har en ständigt pågående dialog med vårdbeställarna och kan konstatera att politikerna fortsätter att satsa resurser på en mer jämlik hälsa: Nästa år är Angered det enda sjukhuset i Västra Götaland som får utökad budget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida