Nya riktlinjer för strokesjukvården

Ökad waranbehandling, mer tid för trombolys och vikten av särskilda strokeenheter är några av de punkter som Socialstyrelsen lyfter fram i de nya nationella riktlinjerna för strokesjukvård.

Sedan 2005, då Socialstyrelsen senast uppdaterade riktlinjerna för strokesjukvården, har mycket hänt inom området som nu har lett till nya rekommendationer. Av de totalt 180 rekommendationerna är cirka 40 nya och av dem har Socialstyrelsen valt att särskilt lyfta fram sju:

– Det handlar om områden vi tycker är intressanta och där vi anser att beslutsfattare kan göra en skillnad. Men vi har även valt att lyfta fram äldre områden som vi tycker är värda att belysa extra – exempelvis vinsterna med vård på strokeenhet, säger Göran Zetterström, projektledare på Socialstyrelsen.

Vinster och förluster

Ett av områdena som lyfts fram i de nya riktlinjerna är vikten av – och vinsten med – att behandla förmaksflimmer med warfarin (Waran). Med utgångspunkt i en studie från Östergötland slår Socialstyrelsen fast att jämfört med att inte behandla förmaksflimmer alls så innebär warfarinbehandling en engångsbesparing på 740-1800 miljoner kronor och sedan en årlig besparing på cirka 321 miljoner kronor. I beloppen har man även tagit hänsyn till den ökade kostnaden för blodprovstagning.

Ett annan ny rekommendation är tidsintervallet för möjlig behandling av ischemisk stroke med trombolys. Då tidigare rekommendationer angav noll till tre timmar efter symtomdebut som möjligt intervall är det nya intervallet förlängt med en och halv timme till 4,5 timmar:

– Men man måste komma ihåg att tid är hjärna, ju snabbare en patient med stroke får vård desto bättre. Ett längre möjligt intervall får inte fördröja behandlingen, säger Göran Zetterström.

En utökad trombolysbehandling skulle innebära en ökad sjukvårdskostnad på cirka 19 miljoner kronor på kort sikt – men på lång sikt en besparing.

Plus minus noll

Om samtliga landsting, regioner och sjukhus följer de nya rekommendationerna ”förefaller uppdateringen av strokeriktlinjerna inte vara kostnadsdrivande” slår Socialstyrelsen fast i sitt beslutsunderlag.

– Sedan innebär det också en vinst i minskat antal insjuknade patienter, säger Göran Zetterström. Varje landsting prioriterar ju själva vad de lägger pengarna på men med de nya riktlinjerna blir det principiellt bättre för patienten och tanken är ju att erbjuda bästa möjliga vård med bästa möjliga effekt.

Att Socialstyrelsen även valt att lyfta fram den ”gamla” rekommendationen att  patienter bör behandlas på speciella strokeenheter motiverar Göran Zetterström så här:

– Det är värt att lyfta fram strokeenheten. Där hjälper ett kunnigt team patienten med både behandling och rehabilitering, oavsett kön, ålder och svårighetsgrad på sjukdomen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida