Större risk att överviktiga får barn som dör under första levnadsåret

Men för den enskilda kvinnan är risken liten.

3 december 2014

I dag presenterar ett forskarteam från Karolinska institutet i Stockholm en studie som visar på ett klart samband mellan mammans vikt och risken för att barnet inom ett år ska dö. Ju mer överviktig kvinnan är vid födseln, desto större är risken.

Bland  1 000 normalviktiga kvinnor dör 2,4 barn inom ett år. Bland  1 000 kvinnor med uttalad fetma dör 5,8 barn. Bland kvinnor som bara är överviktiga eller lindrigt feta är den relativa riskökningen för spädbarnsdöd måttlig medan den bland dem med mest uttalad fetma är fördubblad.

Sällsynt i Sverige

Sett till den övriga världen är spädbarnsdödligheten i Sverige låg. I snitt dör omkring 3 av 1 000 barn under sitt först levnadsår. Forskarna betonar därför att resultaten i första hand ska tolkas ur ett folkhälsoperspektiv och att risken för den enskilda kvinnan fortfarande är väldigt låg, oavsett vikt.

Däremot menar de att den nya kunskapen är viktig för personalen inom förlossnings- och neonatalvården att känna till.

– Förlossning av överviktiga kvinnor, särskilt de med kraftigt förhöjt BMI, ska betraktas som mer riskabla. Vården har här ett ansvar att vara särskilt observanta för att minimera riskerna för både mamma och barn, säger överläkaren Stefan Johansson som lett studien.

Många mammor överviktiga

Studien bygger på uppgifter ur Medicinska födelseregistret och omfattar drygt 1 miljon kvinnor och deras 1,8 miljoner barn födda under åren 1992-2010. I analyserna undersökte forskarna om mammors kroppsmasseindex, BMI, vid inskrivningen på mödrahälsovården var associerat med barns risk att dö under första levnadsåret.

Av alla kvinnor var 24 procent överviktiga och 9 procent led av fetma. Av de barn som dog var det vanligast att det skedde inom den första månaden efter förlossningen.

Flera orsaker

I två tidigare projekt har forskargruppen visat att ökande BMI hos kvinnor ökar risken för att barnet ska födas för tidigt och för syrebrist under förlossningen, två komplikationer som i sig kan leda till att barn avlider.

– När vi undersökte dödsorsaker bland spädbarn såg vi emellertid att flera olika problem låg bakom det samband vi funnit. Förutom för tidig födsel och syrebrist bidrog medfödda missbildningar och nyfödda barns sjukdomar till den högre spädbarnsdödligheten, säger Stefan Johansson.

Studien – Maternal overweight and obesity in early pregnancy and risk of infant mortality – a population-based cohort study in Sweden presenteras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal, BMJ.

Fakta övervikt

I studien har man utgått från kvinnornas kroppsmasseindex, BMI.

  • Normalviktiga = BMI 18,5-24,9.
  • Överviktiga = BMI 25,0-29,9.
  • Feta = BMI 30,0 och uppåt.
  • Uttalad fetma =BMI 40,0 och högre.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida