Vård av närstående

Utbildning ger bra stöd åt anhöriga

Utbildning ger bra stöd åt anhöriga
Den börda som många närstående upplever vid vård av personer med demens minskar om de får utbildning, konstaterarar SBU. Arkivbild: Colourbox

Närstående som vårdar personer med demens hemma blir mindre deprimerade och upplever att bördan minskar efter att de fått en strukturerad utbildning i anhörigvård. Det visar en ny rapport från SBU.

Sedan 2009 är kommunerna enligt lag skyldiga att erbjuda stöd till de många människor som vårdar äldre och långvarigt sjuka anhöriga i hemmet.

Men vilken effekt har de olika utbildningsprogram som finns för anhöriga och närstående som vårdar personer med demens? Jo de fungerar faktiskt ganska bra, konstaterar SBU som gjort en systematisk översikt av den internationella forskning som finns på området.

Forskningen visar nämligen att den börda som många närstående upplever minskar efter att de fått delta i ett utbildningsprogram för anhöriga. Programmen har dessutom visat sig ha en viss förebyggande effekt mot depressioner hos dem som vårdar anhöriga med demens i hemmet.

Med utgångspunkt från en svensk studie som inte bara innefattar utbildning utan även stödgrupper för anhöriga har SBU räknat ut att kommunens kostnad landar på cirka 1 000 kronor per deltagare, vilket enligt SBU är en tämligen blygsam summa i sammanhanget.

Fakta anhörigvård

Nästan var femte svensk i vuxen ålder uppger att de regelbundet hjälper någon äldre, sjuk eller funktionshindrad person.

För dem som är mellan 45 och 64 år gör var fjärde det.

I tid räknat är det äldre personer som bidrar mest med omsorgsinsatser, där mer än hälften av de sjuka bor och vårdas i hemmet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida