”Lagen borde bli tydligare”

När väger en nödsituation tyngre än integriteten? Lagen ger inget klart svar. ?

1 december 2010

Gemensamma, elektroniska journaler är på intåg i den svenska vården och det blir allt vanligare att anklagelser om dataintrång ligger bakom när anställda sägs upp ”av personliga skäl”.?

Det var tack vare en nödparagraf i brottsbalken som sjuksköterskan Rolf Törnkvist friades i hovrätten. Enligt den kan det finnas situationer när man har rätt att göra något som egentligen är brottsligt. Nödparagrafen gäller inte bara vårdpersonal utan är tänkt för många olika situationer, men lagtexten är inte så specifik utan praxis formas i takt med att domstolarna prövar olika rättsfall.

Patientdatalagen är dock ganska ny och det tar lång tid innan det finns tillräckligt många domar för att kunna avgöra var gränsen går. Till dess finns det en juridisk gråzon.?

— I dag är det hopplöst att svara på var gränsen går, säger advokat Peter Falck som försvarade Rolf Törnkvist.??

Anders Gustafsson, åklagare i rättegången mot Rolf Törnkvist, har inte heller hittat någon vägledande dom att luta sig mot.?

— Det finns över huvud taget väldigt lite praxis när det gäller dataintrång, säger han.?

Därför ville Anders Gustafsson att Högsta domstolen skulle ta upp Rolfs fall för att ge vägledning. Till skillnad från advokaten anser han nämligen inte att det handlade om en nödsituation.?

Anders Gustafsson menar att två lagar står mot varandra, patientdatalagen med sitt förbud mot att olovligen läsa journaler och brottsbalkens undantag vid nödsituationer. Kanske behövs det därför en tydligare reglering.?

— Det vore så klart värdefullt om det uttrycktes tydligare vad som gäller för just hälso- och sjukvårdspersonal.??

Den som blir anklagad i ett brottmål kan inte räkna med hjälp från Vårdförbundet. Förbundsstyrelsen kan dock bevilja undantag, men det är ovanligt. Då tar förbundet den ekonomiska risken om medlemmen förlorar i domstol. ?

Rolf Törnkvist stöttades av sitt lokala ombud men frågan om rättshjälp fördes aldrig vidare till förbundsstyrelsen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida