Patientdatalagen

Tvist om anhöriga ska få tillgång till nätjournal

Tvist om anhöriga ska få tillgång till nätjournal
En patient kan i dag ge en anhörig direktåtkomst till den egna journalen, en ombudsfunktion som kan tas bort om inte patientdatalagen ändras. Arkivbild: Mostphotos

Ska patienter kunna ge en anhörig direktåtkomst till den egna journalen via nätet? Ja, beslutade kammarrätten i somras. Nej, anser Datainspektionen, som fört frågan vidare till högsta instans.

23 augusti 2016

För två år sedan uppmanade Datainspektionen landstinget i Uppsala att ta bort den så kallade ombudsfunktionen. Efter en granskning av journaltjänsten hade myndigheten kommit fram till att den strider mot lagen.

Ombudsfunktionen innebär att patienten via datorn ger ett ombud rätt att helt eller delvis ta del av patientens journal via ombudets egen inloggning. Tanken är att en närstående ska kunna följa vårdförloppet genom att ta del av anteckningar, prover, remisstatus och andra data. Exempelvis kan en vuxen son eller dotter ha insyn i en äldre förälders vårdsituation.

Finns inte i lagen

Landstinget i Uppsala län överklagade Datainspektionens beslut till förvaltningsrätten som förra året dock gav Datainspektionen rätt. Landstinget överklagade igen och i juni i år upphävde kammarrätten förvaltningsrättens dom och Datainspektionens beslut, och gav klartecken för ombudsfunktionen.

Nu har Datainspektionen i sin tur överklagat kammarrättens dom och ansökt om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Kammarrätten har fått saken om bakfoten, anser Datainspektionen. Möjligheten att tillåta en ombudsfunktion existerar helt enkelt inte i patientdatalagen och var aldrig uppe för bedömning när lagen antogs, enligt myndigheten.

”Viktig funktion”

Inera – landstingens och regionernas gemensamma bolag för e-hälsa – har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, bett regeringen förtydliga patientdatalagen vad gäller patientens rätt att tillåta direktåtkomst för ett ombud. Ärendet ligger på Socialdepartementets bord sedan ett år tillbaka.

Görs inte förändringen och Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd och kommer fram till att ombudsfunktionen ska bort, försvinner anhörigas möjlighet att vara delaktiga i vård och behandling via Journalen, konstaterar Sofie Zetterström, vice vd på Inera. 

– Det vore en enorm förlust särskilt som vi närmar oss ett läge där även kommunerna kommer att anslutas till Journalen, då kan närstående exempelvis stötta sina äldre föräldrar inom omsorgen.

Behålla tills vidare

Landsting som har ombudsfunktionen kan behålla den tills ett beslut av något slag ges av Högsta förvaltningsdomstolen. Inget föreläggande eller dom har än så länge vunnit laga kraft.

Att föräldrar har direktåtkomst till sina barns journaler till dess de fyller 13 år, har Datainspektionen inte ifrågasatt.

Journalen

  • I Uppsala läns landsting har invånarna haft tillgång till sina journaler via nätet sedan år 2012.
  • Under året planerar alla landsting att ansluta till tjänsten i någon form.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida