Stockholmsfenomen spärra journalen

Stockholmsfenomen spärra journalen
Lars Jerlvall, strateg för nationell e-hälsa på Cehis och ansvarig för Slit-rapporten, tycker det är anmärkningsvärt att relativt få inom landstingen utbildas i patientdatalagen. "Det är kunskap som alla inom vården borde besitta", säger han.

Patienters möjlighet att spärra sin journal tycks i huvudsak vara ett Stockholmsfenomen. Landstinget där har fler antal spärrade journaler än övriga landsting och regioner sammanlagt. Samtidigt visar statistik att få anställda inom landstingen har fått utbildning i patientdatalagen.

Statistiken presenterade av Slit, Samarbetsgruppen för de svenska landstingsdirektörerna, på den nyligen avslutade e-hälsokonferensen Vitalis och hänger ihop med utvecklandet av en sammanhållen journalföring.

Den fullständiga rapporten kommer först i höst men preliminära beräkningar visar att drygt 2 200 personer i Stockolm hade spärrat sin journal i fjol medan övriga landsting i snitt hade 55 fall.

Lars Jerlvall, strateg för nationell e-hälsa på Cehis, som håller i rapporten poängterar att statistiken är sammanställd innan Dagens nyheters artiklar om att vårdpersonal gått in och läst journaler utan att arbetet krävt det.

– Det kan ha skett en förändring nu med andra ord, men tidigare har det helt klart varit ett Stockholmsfenomen, säger Lars Jerlvall.

Saknar utbildning

Andra siffror från den preliminära Slit-rapporten visar att landstingen är dåliga på att utbilda sin personal i patientdatalagen.

  • I fyra landsting hade mindre än 10 procent fått utbildning
  • I tre landsting hade 25-49 procent fått utbildning
  • I nio landsting hade mer än 50 procent fått utbildning.

Lars Jerlvall tycker att det är anmärkningsvärda siffror.

– Jag vet inte vad det beror på men jag tycker att alla borde utbildas i patientdatalagen. Det är väsentlig kunskap som alla inom vården borde besitta.

Han konstaterar att det finns en hel del arbete kvar när det gäller den sammanhållna journalföringen. Patientdatalagen har gjort det hela möjligt men vårdgivare uppger att de saknat stöd vid tolkning av lagen, vilket skapat problem i tillämpningen.

Översyn

Just nu pågår en omfattande översyn av lagen som ska vara klar 2013. Lars Jerlvall säger att en viktig fråga är hur beslutsoförmögna, så som dementa och multisjuka äldre, ska kunna ingå i en sammanhållen journalföring. Dessa omfattas i dagsläget inte av patientdatalagen eftersom det krävs ett aktivt samtycke för att vårdgivare ska få ta del av information hos andra vårdgivare.

– Det handlar om personer som många gånger behöver hjälp av flera olika aktörer inom hälso-och sjukvården. Därför är det viktigt att vårdpersonalen har tillgång till all relevant patientinformation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida