Specialistsjuksköterskan viktig i äldrevården

Hur kommer det sig att vårdens huvudmän så sällan säger att de har brist på specialistsjuksköterskor i äldrevård? Den frågan ställde Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund på Vård- och omsorgsriksdagen i går.

Den specialistutbildade sjuksköterskan kan arbeta nära de äldre. Med sin kunskap kan hon leda arbetet: hjälpa, stödja och underlätta i vården och därmed skapa en miljö som hjälper de gamla att leva ett så bra liv som möjligt.

Så svarade ordföranden i Riksföreningen för sjuksköterskan i äldrevård, Monica Berglund, på Anna-Karin Eklunds fråga om vad specialistsjuksköterskan i äldrevård kan bidra med. Temat för Anna-Karins presentation var Specialistutbildade inom äldrevård – en förutsättning för ett bra liv, och som samtalspartner i presentationen hade hon Monica Berglund.

Saknas karriärvägar

Tillsammans resonerade de om värdet av att sjuksköterskorna i äldrevården har specialistutbildning, och varför varken arbetsgivarna eller sjuksköterskorna själva frågar efter det.

– Som sjuksköterska får man inte ekonomiskt stöd för att utbilda sig, inte heller finns det karriärvägar för utveckling i yrket, sa Monica Berglund, och fortsatte med att konstatera att sjuksköterskorna nog inte heller kräver det.

Ett hinder för många är att det krävs 40 poäng i omvårdnad (enligt det ”gamla” poängsystemet, 60 enligt det nya) för att vara behörig till utbildningen. Men det finns lösningar på det. Monica Berglund berättade att ledningsgruppen på hennes arbetsplats Tre stiftelser, som bedriver äldrevård i Göteborg, har beslutat att köpa in en utbildning i omvårdnad 21-40 poäng (”gamla”) för att underlätta för sjuksköterskorna att skaffa sig behörighet.

Tre stiftelser har också tagit fram en kompetensstege för sjuksköterskorna, som har synliggjort behovet av specialistutbildade sjuksköterskor.

Evidens för vad god äldrevård är behövs

Väldigt betydelsefullt för äldrevården och för att specialistsjuksköterskan ska efterfrågas där, är att det går att mäta och följa upp kvaliteten, konstaterar de båda. Därfär krävs mer forskning som kan ge evidens för vad god vård är.

– Med specialistsjuksköterskor ökar förutsättningarna för det. De är utbildade i att leta efter och använda sig av forskningsresultat, sa Monica Berglund.

Anna-Karin Eklund tycker dock att regeringen har tagit ett steg på väg mot en bättre äldrevård med Värdighetsutredningen som presenterades i våras. Där betonas betydelsen av att ha en gemensam värdegrund. Men det handlar om attityder och förhållningssätt. Är det möjligt att lagstifta om? Monica Berglund var tveksam: ”Det handlar om hur vi ser på de människor vi möter. Sitter det inte inom oss?” 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida