Böter på 500 000 för Karolinska i Huddinge

Socialstyrelsen vill att böter på 500 000 kronor döms ut för överbeläggningarna på Karolinska i Huddinge.

Trots allvarlig kritik mot brister i patientsäkerheten har Karoliniska universitetssjukhuset i Huddinge inte vidtagit de åtgärder som krävts. Det anser Socialstyrelsen, som nu begär att Förvaltningsrätten i Stockholm dömer ut det vite på en halv miljon kronor som i september knöts till kraven på åtgärder.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Människor som behöver vård ska inte utsättas för onödiga risker på sjukhus. Situationen vid Karolinska i Huddinge är oacceptabel, säger Erik Höglund, enhetschef för Tillsynsregion Öst i ett pressmeddelande.

Risk för patientsäkerheten

De oanmälda inspektioner som Socialstyrelsen har gjort visar att bristen på vårdplatser medför risker för patienternas säkerhet.

Till exempel utlokaliserades patienter till vårdavdelningar som inte hörde till den specialitet de behandlades inom. Det skedde utan att några riskbedömningar gjordes i förväg. Inte heller tog man ställning till om personalen på de mottagande avdelningarna hade rätt kompetens att ta hand om patienten.

Ett villkor uppfyllt

Bara ett av de villkor som ställdes i september har uppfyllts. Sjukhuset har infört rutiner för att följa upp att basala hygienrutiner tillämpas även nattetid. Övriga åtgärder anser Socialstyrelsen är otillräckliga.

Dagens beslut att begära hos Förvaltningsrätten i Stockholm att vitet döms ut bygger på landstingets skriftliga redogörelse, samtal med sjukhusledningen och ytterligare uppföljande och oanmälda inspektioner under december och januari.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida