Carema riskerar vite på 400 000 kronor för äldreboende

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hotar Carema Äldreomsorg AB med vite på 400 000 kronor om företaget inte senast den första september sett till att missförhållandena på Ugglan i Härnösand åtgärdas. Kraven har ställts i över ett år utan resultat.

Socialstyrelsen har haft det särskilda boendet Ugglan i Härnösand som ett ärende sedan 2010, fattat flera beslut och gjort både oanmälda och föranmälda inspektioner. Nu skriver IVO, som den första juni övertog tillsynsansvaret från Socialstyrelsen, att de boende på Ugglan i Härnösand ska kunna röra sig fritt, att bemanningen ska vara tillräcklig på nätterna, och att det ska gå att följa hur insatser genomförts i den sociala dokumentationen. Äldreboendet Ugglan har varit aktuella under mer än ett år utan att Carema har åtgärdat bristerna.

För att visa allvaret i sina krav knyter IVO ett vite på 400 000 kronor till sitt beslut om föreläggande.

 Obemannade enheter

Inlåsning av dem som vistas på ett särskilt boende får inte förekomma utan deras samtycke.  

För att personer med demenssjukdom ska känna sig trygga och säkra ska det finnas personal som utan dröjsmål kan hjälpa dem som inte kan öppna själva. Enligt IVO kan de enskilda inte få den hjälpen på Ugglan nattetid eftersom boendet då har för lite personal.

Ugglans boendeenheter ligger på olika våningsplan och i vinkel. Med tre personer i tjänst nattetid innebär det att hälften av enheterna är obemannade. IVO skriver att Socialstyrelsens inspektioner visade att nattpersonalen ofta måste hjälpa varandra, och då kan alla enheter utom en vara obemannade. Då personalen tog paus var alla obemannade eftersom Ugglans personalrum ligger utanför enheterna.

IVO konstaterar att det inte motsvarar kraven på god kvalitet. Myndigheten kräver att boendet bemannas så att personalen har uppsikt över alla enheter och vid behov genast kan hjälpa personer som inte är orienterade i tid och rum och som inte kan påkalla hjälp genom att hantera larm.

 Genomförandeplaner

Enligt verksamhetschefen utgår arbetet på nätterna från genomförandeplaner. Men enligt IVO bygger inte de på individbedömningar utan insatserna är i stort sett likadana för alla enskilda boende. Dokumentationen visar varken beslut, åtgärder eller faktiska omständigheter av betydelse och kan därför inte användas som utgångspunkt för arbetet.

Senast den tolfte september ska en redovisning från Carema ha kommit Inspektionen för vård och omsorg till handa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida