Den öppna psykiatriska tvångsvården missar individuella behov

De öppna vårdformerna psykiatrisk tvångsvård respektive rättspsykiatrisk vård har fungerat så till vida att de har nått de målgrupper lagstiftaren avsåg. Men vårdplanerna utgår inte i tillräcklig grad från patienternas individuella behov. Det framgår att den granskning som Socialstyrelsen har gjort.

Den nya vårdformen öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård togs i bruk 2008. Nu har Socialstyrelsen analyserat samtliga domar från det lagen trädde i kraft 1 september 2008 till och med den 8 april i år. 389 domar har granskats mer ingående för att undersöka hur de nya bestämmelserna tillgodoser patienternas vårdbehov och rättssäkerhet, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida.

– Den nya vårdformen har nått rätt patienter med insatser. Det handlar i första hand om personer som har varit patienter under lång tid, där den frivilliga vården inte har varit tillräcklig för att hindra patienten från att återinsjukna, säger Nina Frohm, utredare på Socialstyrelsen.

Men den samordnade vårdplanen utgår inte tillräckligt ofta från patienternas individuella behov, påpekar hon.

Tydliga och uppföljningsbara mål saknas

Det saknas i stor utsträckning tydliga och uppföljningsbara mål i de granskade vårdplanerna. Socialstyrelsens utredare drar slutsatsen att huvudmännen måste se till att de samordnade vårdplaneringarna innehåller uppföljningsbara mål, att de görs tillsammans med patienten och att vårdplanen utgår från patientens behov.

– Uppföljningen visar att det är oklart hur de särskilda villkor som anges i domsluten för patienter i öppen rättspsykiatrisk tvångsvård relaterar till patientens behov, säger Nina Frohm.

Enligt henne bör ett mål vara att de särskilda villkoren på sikt ska öka patienternas möjligheter att ta emot vård frivilligt.

Socialstyrelsen anser därför att regleringen av dessa särskilda villkor bör ses över, till exempel av den sittande Psykiatrilagsutredningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida