Förslag om att få överklaga Socialstyrelsens beslut sågas

Vårdförbundet anser att förslaget om att Socialstyrelsens beslut i enskildas klagomålsärenden ska gå att överklaga är undermåligt. Det anses innebära en försämring jämfört med det tidigare systemet med disciplinpåföljder i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och motverka tankarna i den nya patientsäkerhetslagen.

Vårdförbundets viktigaste invändning mot promemorian gäller förslaget att samtidigt ändra i patientsäkerhetslagen. Ändringen skulle göra Socialstyrelsen skyldig att besluta om kritik om något som personal eller vårdgivare har gjort eller låtit bli att göra strider mot lag eller föreskrift eller är olämplig ur patientsäkerhetssynpunkt. I dag heter det att myndigheten får besluta.

Ingen oberoende instans

Tvånget ska också gälla andra beslut än klagomålsärenden, till exempel lex Maria-ärenden. I förslaget finns det inget krav på uppsåt eller vårdslöshet, och ingen preciserad preskriptionsbestämmelse som det fanns i ärenden hos HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, påpekar Vårdförbundet.

Socialstyrelsen både utreder och fattar beslut, inte en oberoende, sakkunnig nämnd som i HSAN, och det finns inga krav på vem på Socialstyrelsen som ska fatta besluten. Det förs inte heller några resonemang om dubbelbestraffning i förslaget.

Promemorian Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen (Ds 2011:36) föreslår att både kritiserad personal och vårdgivare och patienter eller närstående som inte är nöjda med friande beslut i klagomålsärenden ska få överklaga i domstol.

Risk för långa handläggningstider

Vårdförbundet sågar förslaget. Bland annat eftersom regeringen samtidigt vill ta bort den skyldighet Socialstyrelsen har i dag att låta anmälare och berörda yttra sig om myndighetens förslag till beslut innan det fattas. Dessutom befarar förbundet att de redan i dag långa handläggningstiderna i förvaltningsdomstolarna kommer att bli ännu längre.

Regeringen anser att behovet att yttra sig före beslut försvinner när de som berörs får möjlighet att överklaga. Men Vårdförbundet skriver att Socialstyrelsen utöver de klagomål som finns i anmälan är fri att göra mer omfattande utredningar, och påpekar att personalens yttranden kan reda ut eventuella missförstånd före beslut.

Förslaget motverkar öppenhet

Om Socialstyrelsens utredningar är välgjorda och välmotiverade tror Vårdförbundet dessutom att det inte är så många som kommer att vilja överklaga i domstol. För dem som ändå är missnöjda med ett beslut tycker Vårdförbundet att det borde räcka med att myndigheten gör en ny prövning av sitt beslut.

Vårdförbundet tror att förslagen i remissen kommer att motverka utvecklingen mot ett mer öppet system där personalen fritt och utan risk för negativa konsekvenser kan diskutera brister i verksamheterna.

Förslaget behöver utredas vidare, skriver Vårdförbundet, särskilt konsekvenserna för det systematiska patientsäkerhetsarbetet och utvecklingen mot en patientsäkerhetskultur.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida