JK tar Socialstyrelsen i försvar

JK tar Socialstyrelsen i försvar
Justitiekanslern Anna Skarhed ifrågasätter om ytterligare en omorganisation löser några problem.

Trots att Socialstyrelsen godkänt regeringens förslag på en ny tillsynsmyndighet för vård och omsorg anser Justitiekanslern Anna Skarhed att förslaget bygger på orimlig och missvisande kritik mot Socialstyrelsen. Det framgår av JK:s remissyttrande till regeringen.

Vårdfokus har tidigare berättat om regeringens förslag att tolv myndigheter och organisationer – bland andra Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet – ersätts av fyra nya myndigheter.

En anledning till förslaget är att Socialstyrelsen inte hunnit med den stora mängden tillsynsärenden och därmed inte klarar sitt uppdrag. En renodlad inspektionsmyndighet skulle kunna ges större resurser för tillsyn än vad som finns i dagens myndigheter, menar utredaren.

Trots att Socialstyrelsen redan bifallit förslaget går nu Justitiekanslern Anna Skarhed till hårt angrepp mot regeringen i sitt remissvar. Hon menar att det inte märkligt att Socialstyrelsen halkat efter i arbetet efter en rad omorganisationer på kort tid, och ifrågasätter om ytterligare en omorganisation kommer att lösa några problem.

”Att redan år 2013 genomföra en ny organisationsförändring på det sätt som föreslås i promemorian kan förväntas bli resurskrävande och innebära betydande effektivitetsförluster, i vart fall under en övergångsperiod. De betydande kostnader och övriga insatser som lagts ner hos Socialstyrelsen torde också till stor del gå förlorade”, skriver Anna Skarhed.

Hon beklagar också den korta remisstiden under sommarmånaderna, som försvårat granskningen av förslagen, och menar att det är tydligt att de föreslagna förändringarna kommer att genomföras oavsett eventuella synpunkter från remissinstanserna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida