Kritiseras för råd till ormbiten

Kritiseras för råd till ormbiten
Socialstyrelsen kritiserar SOS-operatören för råden till den huggormsbitna kvinnan. Råden som gavs står i direkt strid med föreskrifterna. Arkivbild: Colourbox

En huggormsbiten kvinna i Kalmar fick höra av SOS-operatören att det inte var någon fara och att hon själv kunde söka vård vid oro. En stund senare utvecklade hon en cirkulatorisk chock med andningssvårigheter. Socialstyrelsen kritiserar operatören för råden, som står i direkt strid med föreskrifterna.

Det var under förra sommaren som kvinnan ringde till SOS Alarm efter ett huggormsbett. Operatören sa att det inte är farligt för en vuxen om det inte uppstår någon direkt reaktion.

Då kvinnan klagade på smärta ringde SOS Alarms operatör upp Giftinformationscentralen, GIC, och fick uppmaningen att omedelbart skicka kvinnan till sjukhus. Men operatören kopplade i stället samman patienten med GIC-sjuksköterskan och avslutade sin del av samtalet.

Efter drygt en timme inne på sjukhuset utvecklade kvinnan en cirkulatorisk chock samt andningssvårigheter med svullnad i halsen. Efter behandling förbättrades tillståndet och efter någon dag kunde hon skrivas ut med starka smärtstillande läkemedel.

Omfattande kritik

Socialstyrelsen har granskat fallet och konstaterar att SOS-operatören inte kan undgå kritik. I beslutsstödet Medicinskt index står med röd text att reaktioner kan komma upp till flera timmar efter bettet och att alla patienter, även de utan symtom, bör uppsöka läkare eller sjukhus. Socialstyrelsen anser att operatörens handlande brister i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Enligt Medicinskt index ska smärta vid bettstället även leda till en högre prioritet.  Socialstyrelsen finner det anmärkningsvärt att operatören inte följde rådet från sjuksköterskan på GIC och utifrån det gjorde en omprioritering. Det borde enligt Medicinsk index ha lett till ett beslut om att sända ut lämpligt transportmedel utifrån aktuellt vårdbehov.

Vårdchefen på larmcentralen anser att operatören agerade enligt verksamhetens fastställda rutiner och följde beslutsstödet. Socialstyrelsen konstaterar att båda har bristfällig kännedom om innehållet i beslutsstödet.

Nationell granskning

Med anledning av liknande anmälningar som uppmärksammats i hela landet har Socialstyrelsen inlett en nationell granskning av SOS Alarm. Vid ett beslut som fattades den 11 november 2011 konstaterade Socialstyrelsen att det finns brister rörande personalens kompetens, samverkan mellan olika yrkesgrupper, anmälningsskyldigheten vid vårdskada samt egenkontroll.

Socialstyrelsen har begärt redovisning enligt följande:

  • Hur samverkan mellan yrkesgrupper och andra vårdgivare i vårdprocessen ska ske.
  • Hur de ska säkerställa att personalen har den kompetens som krävs.
  • Hur samtalsuppföljningar med personal har genomförts.
  • Hur följsamheten till beslutsstödet, Medicinskt index, säkerställs och följs upp.
  • Vilka områden som har behov av kompetensutveckling.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida