Lag om valfrihetssystem togs i oenighet

Den som behöver stöd, omsorg eller vård ska få större möjlighet att välja vårdgivare själv. Det är syftet med den lag om valfrihetssystem, LOV, som riksdagen i dag beslutade att införa från årsskiftet.

20 november 2008

De kommuner och landsting som vill använda sig av reglerna i LOV måste annonsera löpande på en nationell webbplats för valfrihetssystem. Privata företag och ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer av tjänsterna. Det ska inte råda någon priskonkurrens mellan dem som vill utföra tjänsterna.

Oenig riksdag

Oppositionspartierna var oeniga med riksdagsmajoriteten om förslaget. De ville skicka tillbaka det till regeringen för omarbetning.

– Det här verkar mer handla om valfrihet för företag än valfrihet för medborgarna, sa socialdemokraten Catharina Bråkenhielm i riksdagsdebatten.

Vårdförbundet är i huvudsak positivt till reformen.

– Det är bra att öka vårdtagarnas makt att kunna välja själva, säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson.

Vårdförbundet hade invändningar

Men i sitt remissyttrande hade förbundet också en rad invändningar.

– Den viktigaste är kravet på kvalitet och säkerhet, säger Lisbeth Löpare Johansson. När man nu genomför detta förslag måste arbetet med kvalitetsindikatorer och öppna jämförelser skyndas på.

Hon tycker också att det saknas ett samverkansperspektiv med andra delar av vården och med de utredningar som pågår, som till exempel patientsäkerhetsutredningen och utredningen om patientens rätt.

– Sammantaget tycker jag att man borde ha väntat med att genomföra LOV tills de andra utredningarna är klara, säger Lisbeth Löpare Johansson.

I LOV finns regler för vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunal och landstingsverksamhet genom att låta brukare eller patient själva välja vem som ska ge vården. Detta system är ett alternativ till upphandling som enligt hittillsvarande regler – LOU, lagen om offentlig upphandling – varit obligatorisk när kommuner och landsting vill låta andra utföra tjänster på deras uppdrag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida