Lagförslag om patientsäkerhet gillas av Vårdförbundet

En stor händelse för vården säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson om den lagrådsremiss om Patientsäkerhet och tillsyn som regeringen överlämnade till lagrådet i dag.

– Vi är positiva och ser att fokus sätts på en balans mellan individens och vårdgivarens ansvar. Plus att patientens ställning lyfts fram, och det tror jag gynnar patientsäkerhetsarbetet, säger hon.

Lagrådsremissen följer i allt väsentligt patientsäkerhetsutredningens förlag som lämnades till regeringen i december 2008. Vården ska fokusera mer på risker, vårdgivarnas ansvar att bedriva ett aktivt patientsäkerhetsarbete blir större och tydligare. Det ska bli lättare för patienten att anmäla fel och klagomål och en nationell samling ska göra att alla inblandade parter drar åt samma håll.

Komplicerad sjukvård

Vårdpersonalen måste, enligt socialminister Göran Hägglund, känna sig trygga i att deras arbetsgivare har ansvar för att hitta och åtgärda de riskmoment som finns i dagens komplicerade sjukvård.

Disciplinpåföljderna erinran och varning tas bort, men för den skull minskar inte det individuella yrkesansvaret. Socialstyreslen får isället större möjligheter  att kritisera både vårdgivare och personal.

Det blir mer fokus på vem eller vad som kan vara en risk för patientsäkerheten. Vi vill tydliggöra att det ofta är riskfyllda moment, alltså systemfel, snarare än den enskilda medarbetarens fel när något inträffas, sa Göran Hägglund på presskonferensen i samband med överlämnandet.

Kanske inte någons fel

Till exempel om en läkare ordinerar 0,1 ml av ett läkemedel till en patient, men sjuksköterskan ger 1 ml, det vill säga patienten får tio gånger mer läkemedel än det var tänkt. Det kanske inte är vare sig sjuksköterskans fel eller läkarens, utan beror på brister någon annan stans, sa han. 

Socialstyrelsen ska utreda klagomål och anmälningar från patienter och anhöriga men också anmälningar om risker, riskbeteende och vårdskador från vården.

Många remissinstanser, bland andraVårdförbundet, var kritiska till utredningens förslag att Socialstyrelsens beslut inte ska gå att överklaga. Socialministern väljer därför att utreda vidare, både patienter och anhörigas möjlighet att överklaga Socialstyrelsens beslut, och de som eventuellt drabbas av kritik eller påföljder, det vill säga anställda och vårdgivare.

Snabba ingripanden

Det är allvarligt att ta en legitimation och därmed personens försörjning, samtidigt som det måste finnas snabba metoder att ingripa mot uppenbar oskicklighet, konstaterade ministern.

Varje år ska vårdgivaren ställa samman en ”patientsäkerhetsberättelse” som beskriver hur patientarbetet har bedrivits under året. Den ska vara tillgänglig för både myndigheter, patienter och allmänhet.

Patientsäkerhetsutredningen föreslog att ett nationellt patientsäkerhetscentrum inrättas. Något sådant finns inte inte med i lagrådsremissen, däremot en ”nationell samling för patientsäkerhet”.

Där ska vi diskutera med alla inblandade parter. I det sammanhanget är ett målmedvetet arbete för att öka medarbetarnas kunnande om bemötande viktigt, sa Göran Hägglund.

Lisbeth Löpare-Johansson kallar lagrådsremissen för en stor lagstiftning som kommer att bli påtagligt styrande.

Som att öppna ett fönster för att verkligen göra något på området. Men än viktigare är hur vi sedan använder regelverket. Det är frågan om kulturer i vården, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida