Nu ska överbeläggningar rapporteras lika i hela landet

Nu ska överbeläggningar rapporteras lika i hela landet
Socialstyrelsen och SKL hoppas att antalet överbeläggningar ska minska genom de nya definitionerna och indikatorerna. En disponibel vårdplats ska ha fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. Arkivbild: Colourbox

Hälso- och sjukvården ska bli bättre på att enhetligt rapportera överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting har därför tagit fram gemensamma definitioner och indikatorer som möjliggör dagliga och jämförbara mätningar.

Socialstyrelsen har vid en rad granskningar konstaterat att det är vanligt med överbeläggningar och utlokaliserade patienter på landets sjukhus. Sedan hösten 2010 driver man därför ett projekt som syftar till att skapa tydliga definitioner och indikatorer för dessa begrepp. På så sätt får vårdgivarna ett system för att följa beläggningssituationen ur ett patientsäkerhetsperspektiv.

– När vi påbörjade arbetet fanns det inga tydliga definitioner på överbeläggning och utlokaliserad patient. Alla pratade om det, men innebörden skiljde sig alltid. Det vi har gjort är att ge en konkret definition på en rad begrepp och plockat fram indikatorerna som mäter omfattningen av problemet, säger Milan Knezevic, projektledare på Socialstyrelsen.

Nya definitioner

Så här ser några definitioner ut:

  • Disponibel vårdplats: vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö
  • Överbeläggning: händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats.

Indikatorn för en överbeläggning mäts genom antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser.

Mätningar utifrån de nya definitionerna och indikatorerna ska göras varje dag kl 06:00 på alla sjukhus i landet och sedan rapporteras till en nationell databas på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet med att bygga upp databasen har startat och väntas blir klart under sommaren 2012.

Nationell jämförelse

Enligt Socialstyrelsen skapar en nationell och enhetlig uppföljning bättre förutsättningar för att fördela resurser och avväga behov. Såväl inom som mellan sjukhus. Dessutom möjliggörs  ett kunskapsutbyte mellan sjukhusen i hur man kan arbeta med de bakomliggande orsakerna till att överbeläggningar uppstår.

– För första gången kommer vi att på ett ordentligt sätt kunna jämföra sjukhus när det gäller överbeläggningar. Det kan komma att ske redan till hösten, säger Milan Knezevic.

För att skynda på tillämpningen har staten, genom patientsäkerhetsöverenskommelsen med SKL, öronmärkt 100 miljoner till alla landsting som senast den 30 september kan mäta och rapportera överbeläggningar på sina slutenvårdsavdelningar i enlighet med Socialstyrelsens definitioner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida