Patientsäkerheten underkänns vid Skånes ögonklinik

Patientsäkerheten underkänns vid Skånes ögonklinik
Långa väntetider och bristande uppföljningar har lett till att patienter fått nedsatt syn. Arkivbild: Colurbox

Långa väntetider har lett till flera allvarliga vårdskador.

7 februari 2014

50 patienter på ögonkliniken vid Skånes universitetssjukhus fick vänta för länge på kontroll. För två av dem ledde det till nedsatt syn.

Kliniken gjorde en anmälan till Socialstyrelsen, som i slutet av 2012 avslutade ärendet för att åtgärder vidtagits.Efter det har ytterligare fyra lex Maria-anmälningar och ett tiotal klagomål om uteblivna kallelser, långa väntetider, fördröjda kontroller, uppföljningar och behandlingar kommit in till Socialstyrelsen. Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som tagit över Socialstyrelsens tillsynsansvar, utrett klinikens rutiner igen.

Inte tillräckliga åtgärder

De åtgärder som genomfördes var inte tillräckliga, konstaterar Ivo. Flera sekreterartjänster och läkartjänster har varit vakanta och på grund av anställningsstopp har ersättare inte kunnat rekryteras. Det har bland annat lett till att 7 500 journalanteckningar inte har skrivits ut.

När Ivo i slutet av förra året inspekterade ögonkliniken fick inspektörerna veta att framför allt sjuksköterskorna gör omkring 300 rapporter om avvikelser och riskanalyser per år.

Men förändringar hade också genomförts.

Fyra sektionschefer med ansvar för vårdprocesser och lika många områdeschefer med ansvar för administration har tillsatts. Den nya organisationen innebär att färre patienter behöver läggas in. Vissa arbetsuppgifter, som ögonbottenfotografering, har också överförts från läkare till sjuksköterskor.

Försöker att rekrytera

Projekt har startats för att analysera dokumentationsrutiner, remissflöde och registreringsrutiner. Personalen har också fått en halvdags utbildning i stresshantering och bemötande och ett introduktionsprogram för nya medarbetare har utarbetats.

Insatser görs för att rekrytera personal. För Ivo:s slutsats är att de stora problemen på ögonkliniken är att det saknas läkare, sjuksköterskor, ortopedister och sekreterare.

Inspektörerna konstaterar att tillgängligheten har brustit under flera år och att patienter har fått allvarliga vårdskador på grund av brister i kontroll och uppföljning.

Ivo bedömer att de åtgärder som har genomförts och planeras kan leda till patientsäker vård, men kommer att följa upp ärendet under 2014.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida