Personal och patienter får rätt att överklaga Socialstyrelsens beslut

Från första januari 2013 ska det gå att överklaga Socialstyrelsens beslut i ärenden där enskilda har klagat på vården. Det länge väntade förslaget är klart och går snart ut på remiss.

Vårdgivare och personal som kritiseras bör få rätt att överklaga beslutet, liksom patienter vars klagan inte leder till någon kritik, föreslår regeringen i sin departementsskrivelse.

Redan i remissvaren på förslaget till ny patientsäkerhetslag var många remissinstanser kritiska till att Socialstyrelsens beslut i ärenden där patienter eller deras närstående klagat inte skulle gå att överklaga. Men regeringen ville inte sinka lagen med de ytterligare utredningar som i så fall krävdes.

Lagen klubbades igenom förra sommaren utan skrivningar om möjligheter att överklaga. Socialminister Göran Hägglund gav dock kritikerna rätt och lovade att utreda. Redan i december förra året hade departementet ett förslag klart att lämna till regeringen, men sedan ville fler departement ha ett ord med i laget. Först i mitten av oktober i år sändes det till tryckeriet.

Slipper ta in yttrande

Förslaget innebär samtidigt att Socialstyrelsens skyldighet att låta anmälare och den klagomålet gäller yttra sig över styrelsens förslag till beslut tas bort.  Sedan Socialstyrelsen tog över hanteringen av patientklagomål från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd har Socialstyrelsen hållit fram just den bestämmelsen till sitt försvar mot långa utredningstider och få fattade beslut.

I slutet av oktober hade ärendehögen vuxit till 6 000, i 1 372 ärenden hade beslut fattats och i 58 av dem innebar beslutet någon form av kritik mot vården. 

Från 2013

Möjligheten att överklaga föreslås börja gälla från den första januari 2013. Den gäller både klagomålsärenden och ärenden där Socialstyrelsen på eget initiativ utreder en vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Överklagandena ska gå till Stockholms förvaltningsdomstol. 

Om förslaget införs kommer alla de klagomålsbeslut som Socialstyrelsen hunnit fatta i år och nästa år att kunna överklagas. Hur förvaltningsdomstolen ska hinna med diskuteras inte i departementsskrivelsen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida