Politisk majoritet vill tillåta tvång i demensvården

Politisk majoritet vill tillåta tvång i demensvården
Socialdemokraterna och Alliansen vill tillåta tvång i vården av dementa, men först efter att kommunerna utrett fallen individuellt.

I dag lägger allianspartierna och Socialdemokraterna tillsammans fram ett nytt lagförslag gällande tvångsvården av dementa. Enligt förslaget ska tvång få användas i särskilda fall, men då först efter att en individuell prövning genomförts. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

29 november 2012

I vissa lägen måste det bli tillåtet med tvångsåtgärder mot demenssjuka patienter, konstaterar barn- och äldreministern Maria Larsson (Kd) och vice ordföranden Lena Hallengren (S) i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.

Problemet är att det saknas lagstöd för att hindra förvirrade demenssjuka patienter från att till exempel ge sig ut dåligt klädda i kylan. Socialtjänstlagen bygger helt och hållet på frivillighet och nödvärnsrätten kan endast åberopas i absoluta nödfall.

Individuell utredning

Men med utgångspunkt från en statlig utredning från 2005 ska det nu bli möjligt med en ny lag. Enligt lagförslaget ska kommunerna genomföra en utredning i varje enskilt fall där tvångsåtgärder åberopas. För att skydda den enskildes rättigheter måste utredningen visa att andra skyddsåtgärder först prövats. Exempel på sådana skyddsåtgärder finns reglerade i lagen.

Beslutet om tvång måste omprövas efter tolv månader och patienten har rätt att överklaga beslutet. För att få genomföra tvångsåtgärderna måste även personalen ha fått både teoretisk och praktisk utbildning.

Kommunerna har stort ansvar

Maria Larsson och Lena Hallengren framhäver i artikeln att ett stort ansvar fortsatt kommer att ligga på verksamhetens huvudmän. Genom en god bemanning, bra lokaler och kompetent personal kan tvångsåtgärder förebyggas redan i ett tidigt skede, anser de.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida