SKL motsätter sig nationella riktlinjer om bemanning i demensvården

Riksdagen vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för bemanningen i demensvården. Sveriges kommuner och landsting, SKL, är helt emot detta.

16 december 2010

Som Vårdfokus.se kunde berätta i går har en majoritet i riksdagens socialutskott beslutat sig för att kräva nationella riktlinjer för bemanningen i demensvården. Bakgrunden är motioner från vänsterpartiet och sverigedemokraterna. De fyra allianspartierna motsätter sig förslaget.

Det gör också arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ordförande Anders Knape (M) anser att förslaget skulle kunna motverka en bra utveckling av demensvården.

– Det är på lokalplanet, hos våra medlemmar, som behoven syns, och det är också där beslut om bemanning ska fattas, säger han.

Ingen forskning

Enligt Socialstyrelsen, skriver SKL i ett pressmeddelande, finns det ingen forskning som kan styrka att det behövs ett visst antal personer för att kunna ge en god demensvård.

För att ge äldre med demens en god omvårdnad måste vården utföras med respekt för den enskildes integritet. Personalen måste ha rätt kompetens. Samarbetet mellan huvudmännen och rutiner runt den enskilde måste fungera.

– Det är de äldres individuella behov som måste ligga till grund för bemanningen, liksom exempelvis hur boendena är utformade, inte några nationella riktlinjer, säger Anders Knape.

Efterlyser krafttag

Han menar att det behövs krafttag från både nationell och lokal nivå för att omsorgen ska förbättras. Det handlar både om insatser för den sjuke och för dennes anhöriga.

– Om vi får nationella riktlinjer om bemanning befarar jag att de medel som skulle kunna användas till att utveckla demensvården istället används på ett sätt som vi inte kan veta gagnar de sjuka, säger Anders Knape.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida