Socialstyrelsen fokuserar på hälsosamma levnadsvanor

Socialstyrelsen fokuserar på hälsosamma levnadsvanor
Broschyren "Så kan sjukvården förebygga sjukdom" från Socialstyrelsen handlar till stor del om patienters levnadsvanor och hur de påverkar hälsan. Till exempel betonas vikten av motion. Fysisk aktivitet mindre än 150 minuter per vecka på måttlig nivå räknas som otillräckligt. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen har gett ut inspirationsbroschyren "Så kan sjukvården förebygga sjukdom" som vänder sig till politiker, tjänstemän och chefer i vården.

Förra året gav myndigheten ut Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Den nya broschyren, Så kan sjukvården förebygga sjukdom, bygger på de rekommendationerna och handlar om hur viktigt det är att de genomförs i hälso- och sjukvården.

Tonvikten i skriften ligger på patienternas levnadsvanor och vad som är hälsosamt och inte. Det handlar om riskbruk av alkohol, för liten fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och tobaksbruk.

Som ett led i sitt arbete att föra ut de nationella riktlinjerna ska Socialstyrelsen ta fram öppna jämförelser för hälso- och sjukvårdens arbete med sjukdomsförebyggande metoder. Meningen är att kunna se hur många patienter som får sjukdomsförebyggande åtgärder i olika landsting.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, kan sunda levnadsvanor förebygga 90 procent av all diabetes, 80 procent av alla hjärtinfarkter och 30 procent av all cancer, står det bland annat läsa.

Motiverande samtal tas upp

Olika metoder för att stödja patienterna tas upp i broschyren, till exempel motiverande samtal.

Ett annat exempel på en åtgärd som minskar risken för komplikationer och ökar patientsäkerheten är att patienten slutar röka inför operation.

I broschyren berättas att vårdpersonal är positiv till att inrikta sig mer på hälsofrämjande verksamhet. Rent allmänt är kvinnlig vårdpersonal mer positiva än männen i vården och inom primärvården är personalen mer psitiv än inom specialistvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida