SOS Alarm erkänner allvarliga brister

Slarv, stress och bristande kunskaper. SOS Alarms svar på Socialstyrelsens senaste anmärkningar tyder på en verksamhet med stora problem — som prioriterat efter resurser istället för hjälpbehövandes behov.

Granskningen av SOS Alarm rullar vidare. Senast har Socialstyrelsen riktat kritik i sex fall där patienter i Västra Götaland fått vänta väldigt länge, eller förgäves, på att få en ambulans.

Nu har SOS Alarm i Region sydväst inkommit med ett svar – och erkänner allvarliga brister. I beskrivningen av åtgärder som man ska eller håller på att åtgärda målas bilden upp av en verksamhet med stora problem, både internt och i relationen till kunden Västra Götalandsregionen.

Resurser har fått styra

Felprioriteringar och felbedömningar beror enligt SOS Alarms egen analys på att tillgången till resurser, och inte patienternas symptom, ibland styrt prioriteringarna. SOS Alarm erkänner också att det finns brister i medarbetarnas intervjuteknik och att det medicinska beslutsstödet inte följts på ett korrekt sätt.

I sin analys pekar SOS Alarm också på stora problem med Medicinskt index som används som stöd och underlag vid telefonsamtalen. Det har hänt att personalen slagit upp fel sidor och ställt fel frågor. Handboken har en komplicerad struktur och kunskapen om hur den används är för dåligt.
För att komma till rätta med felbedömningarna ska SOS Alarm jobba med kompetensutveckling och utvärdering av samtal och satsa på certifiering av handledare.

Hårda krav i avtalet

Problem uppstår även i samarbetet med Västra Götalandsregionen, enligt SOS Alarm. I dag kräver VG-regionen att SOS Alarm, när de skickar ut ambulanser, måste hamna nästan exakt rätt i beskrivningen av en patients position. Om den angivna positionen är mer än 50 meter fel i en tätort eller mer än 200 meter fel på landsbygden får SOS Alarm betala böter. Detta leder till onödigt långa dialoger med patienter i behov av hjälp om deras exakta adress, enligt SOS Alarms egen analys.

Kartan hittar inte idrottsplatser

Det finns också problem med kartunderlaget. Till exempel går det inte att söka efter exempelvis namn på butiker och idrottsplatser. Just nu pågår ett arbete med att förbättra kartunderlaget, enligt SOS Alarm som också meddelar att samtliga medarbetare ska få gå en kartutbildning. Inför nästa upphandling vill man att VG-regionen tar bort hotet om vite om inte positioneringen är exakt rätt.

Utöver allt detta bekräftar SOS Alarm att ambulanstransporter ibland kan bli försenade eftersom det under vissa tider på dygnet är för få som jobbar med att ta emot samtal. Förutom att se över arbetsbelastningen och rekrytera mer personal ska SOS Alarm utreda hur företaget ska kunna bli bättre på att behålla personal.

Dödssjuka fick vänta

Bland de sex fall som ligger till grund för kritiken från Socialstyrelsen finns flera patienter med livshotande skador eller sjukdomstillstånd som fått vänta länge på ambulans. En patient låg utomhus och var svårt nerkyld vid ankomsten till sjukhuset. En äldre kvinna med allvarlig blodförgiftning avled efter några dagar på sjukhus.

I två av dessa sex kritiserade fall saknade patienterna vårdbehov, enligt SOS Alarms analys. Resten har utretts eller är under utredning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida