Stora problem vid barnklinik i Umeå

Överbeläggningar, personal utan rätt kompetens och ständig övertid. Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot barnkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och kräver åtgärder innan sommaren.

15 april 2011

Socialstyrelsens tillsyn av verksamheten på Barn4 i Umeå inleddes förra sommaren, men först nu, lagom till denna sommar, kommer Socialstyrelsen med beslut och krav på åtgärder.

Socialstyrelsen kräver att det görs en riskbedömning av hela barnklinikens verksamhet med speciellt fokus på patientsäker vård under sommaren. Det måste göras en bedömning av vårdplatsbehovet och utifrån det se till att det finns tillräckligt med personal för att kunna ge en säker vård.

Senast den 30 maj ska barnkliniken redovisa vilka åtgärder som har vidtagits. Om kraven inte uppfylls hotar Socialstyrelsen med vite.

Stora problem under sommarmånaderna

Bakgrunden är en kaotisk situation på barnklinikerna under de två senaste somrarna.

– Sommaren 2009 satt vi i krismöten om bemanningen, så till sommaren 2010 bestämde personalen att de skulle ha tätare helgtjänstgöring för att täcka upp behovet, men det gjorde att de själva fick mindre ledighet, berättar Jenny Olsson huvudskyddsombud för Vårdförbundet.

I augusti 2010 gjorde Socialstyrelsen en oanmäld inspektion vid Barn4. Uppföljande intervjuer med personal och chefer och en granskning av beläggningsstatistiken har nu lett till en lång rad anmärkningar.

Framför allt handlar det om ständiga överbeläggningar och en allt för pressad personal som gör att patientsäkerheten äventyras. Ett stort problem är bristen på kompetenta vikarier och en allt för låg andel specialistutbildade sjuksköterskor.

Långa pass och för lite vila

Att hälften av den ordinarie personalstyrkan var tvungen att vara kvar under sommarmånaderna är en del av den massiva kritik som Socialstyrelsen riktar mot barnkliniken. Man pekar på att personalsituationen är tuff vid de ständiga överbeläggningarna med väldigt långa arbetspass och för lite dygnsvila.

Dessutom har det saknats riskbedömningar och skriftliga rutiner.

För patienternas del har det bland annat inneburit ökat antal infektioner, bristande kontinuitet i vården av barnen och för lite tid till kontakt med föräldrarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida