Svidande kritik mot Socialstyrelsens tillsyn

Svidande kritik mot Socialstyrelsens tillsyn
Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm anser att myndigheten har gjort ett bra arbete trots stora omställningssvårigheter. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist

Socialstyrelsen kritiseras för stora brister när det gäller tillsynen. Myndigheten klarar inte sitt uppdrag, enligt Statskontoret som föreslår att en ny oberoende inspektionsmyndighet inrättas.

Som Vårdfokus tidigare har rapporterat har Socialstyrelsen inte hunnit med den stora mängden tillsynsärenden.

Men det är inte bara mängden outredda ärenden som får kritik. Statskontoret säger i en utvärdering att det finns brister i styrning, ledning och hur den samordnade tillsynen organiseras. Rapporten pekar på flera brister:

  • Socialstyrelsen har inte utvecklat tillräckligt effektiva system för att kunna styra och följa upp tillsynsverksamheten.
  • Det saknas en tydlig process med dokumenterade rutiner för handläggningen.
  • Kommunerna anser att Socialstyrelsens bedömningar inte är tillräckligt tydliga.
  • Trots utökade befogenheter att utdöma vite används de inte.

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm säger till Vårdfokus att flera av problemen är kända av myndigheten och att man håller på och ser över hur organisationen och styrningen kan förbättras och hur handläggningen kan bli mer effektiv.

– Det har varit ett stort omställningsarbete att integrera all personalen från länsstyrelserna och få alla att arbeta på samma sätt. Dessutom har vi fått en stor mängd nyanställda som har behövt en inlärningsperiod. Givet det så tycker jag att vi ändå har lyckats ganska bra, säger Lars-Erik Holm.

Statskontorets bedömning är ändå att det är allt för svårt för Socialstyrelsen att genomföra alla de förbättringar som behövs och föreslår därför att det inrättas en renodlad inspektionsmyndighet.

– En ny myndighet skulle ställas inför samma inkörningsproblem som vi just har klarat av och vi tycker att det är en styrka att ha allting samlat hos oss, säger Lars-Erik Holm.

Fakta

  • All tillsyn över socialtjänst samt hälso- och sjukvård är numera samlad hos Socialstyrelsen.
  • Antalet ärenden har ökat markant sedan Socialstyrelsen tog över tillsynsansvaret för socialtjänsten som tidigare var spritt på 21 länsstyrelser.
  • Från 2011 tog Socialstyrelsen också över de anmälningar mot hälso- och sjukvården som tidigare avgjorts av HSAN.
  •  Tillsynsreformen har inneburit att Socialstyrelsen har anställt 300 nya medarbetare. För närvarande arbetar 500 personer med tillsyn inom Socialstyrelsen.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida