Vårdförbundet vill inte att vårdgarantin lagregleras

Att angripa vårdens tillgänglighetsproblem med en lagreglerad vårdgaranti utan preciserade krav riskerar att bara bli tomma löften, skriver Vårdförbundet i sitt remissvar till delbetänkandet två i utredningen om patientens rätt.  

Vården har mer grundläggande problem än bara tillgänglighet, enligt Vårdförbundet. Till exempel bristen på kontinuitet som utredningen inte alls har berört. Eller att den kunskap som finns inte används på ett adekvat sätt. Det gäller inte minst den stora mängd omvårdnadsforskning på en rad områden som inte implementeras i vården.

Risker för de kroniskt sjuka

Den lagstfitning som redan finns är tydlig med att vård ska ges efter behov. Vårdförbundet anser att den föreslagna vårdgarantin måste sättas i relation till de fyra prioriteringsgrupperna och den etiska plattform som hälso- och sjukvården vilar på (se nedan).

Förbundet pekar också på att de individer som inte omfattas av vårdgarantin och de som redan finns i sjukvårdssystemet – som kroniskt sjuka och multisjuka – riskerar att trängas undan i olika grad beroende på hur landstingen väljer att utforma sina ersättningssystem.

Den fasta vårdkontakten

Förslagen om fast vårdkontakt och skyldighet för landstingen att medverka till förnyad medicinsk bedömning, så kallad ”second opinion” är bra som åtgärder för att stärka patientens ställning, konstaterar Vårdförbundet.

Det är också bra att det är verksamhetschefen som får i uppdrag att utse den fasta vårdkontakten. Som utredningen föreslår innebär det att hälso- och sjukvårdslagens bestämmelse om patientansvarig läkare upphävs. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida