YRKESANSVAR. Nu är nya lagen på gång

En ny patientsäkerhetslag närmar sig. Men någon möjlighet att överklaga beslut fanns inte med i lagrådsremissen. Regeringen vill utreda mer.

Patientsäkerhetsutredningen, som ligger till grund för den lagrådsremiss som regeringen överlämnade i februari, före­slog att alla klagomål och anmälningar ska ske till Socialstyrelsen (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd försvinner) och att besluten inte ska gå att överklaga. Anledningen var att besluten inte räknas som myndighetsutövning. Men flera remissinstanser var kritiska och nu ska frågan om såväl patienters, anhörigas, anställdas och vårdgivares möjligheter att överklaga beslut från Socialstyrelsen utredas vidare.??

Annars följer lagrådsremissen i allt väsentligt det förslag som Patientsäkerhetsutredningen lämnade i december 2008. Vårdgivarnas ansvar att bedriva ett systematiskt och aktivt patientsäkerhetsarbete blir större och tydligare. ?

– Det är bra att fokus sätts på en balans mellan individens och vårdgivarens ansvar, kommenterar Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson.??

Händelser som har lett till, eller skulle ha kunnat leda till, en vårdskada ska utredas och patienter ska informeras genast då något har inträffat. Patienterna ska också få delta i patientsäkerhetsarbetet. Varje år ska vårdgivaren ställa samman en patientsäkerhetsberättelse över det arbete som bedrivits under året. Den ska vara tillgänglig för både myndigheter, patienter och allmänhet.

Vårdgivarna blir även skyldiga att till Socialstyrelsen rapportera legitimerad personal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten. Disciplinpåföljderna varning och erinran försvinner men möjligheten ökar för Socialstyrelsen att besluta om prövo­tid för legitimerade som bedöms ha ett riskbeteende. Till prövotiden knyts också en handlingsplan. Regeringen vill att allvarlig brottslighet ska leda till indragen legitimation även om brottet inte har något samband med yrkesutövningen.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida