Yttrandefrihet. JK granskar sjukhusledningen i Malmö

Det var inget straffbart brott när divisionschefen Carsten Rose vid Skånes universitetssjukhus läxade upp sina chefer för en debattartikel de skrivit.

2 januari 2013

Justitiekanslern, JK, anser ändå att frågan behöver utredas mer och öppnar ett särskilt tillsynsärende.?

I november skrev tolv läkare och sjuksköterskor, som är arbetsledare vid onkologiska kliniken på SUS i Malmö, en kritisk debattartikel om hur besparingarna inom Region Skåne slår mot cancervården.?

Artikeln fick divisionschefen Carsten Rose att reagera starkt. Han kallade in medarbetarna och påtalade att de agerat olämpligt.??

Efter en polisanmälan har JK prövat om det var ett brott mot yttrandefriheten. JK konstaterar att det finns skäl att granska om sjukhusledningen har överträtt förbudet mot repressalier. Men för att det ska vara straffbart ska repressalierna innebära avskedande, uppsägning eller disciplinpåföljd, vilket det inte handlade om i det här fallet, enligt JK.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida