Allför lågt blodsocker kan innebära livsfara

25 februari 2010

En brittisk registerstudie av närmare 48 000 personer med diabetes typ 2 pekar på en ökad risk att dö vid låga nivåer av blodsockerhalten HbA1c. Den totala dödligheten vid olika blodsockerhalter formade en U-kurva där dödligheten var störst vid de högsta och de lägsta värdena. Särskilt tydligt var det för de drygt 20 000 som behandlades med insulin.?

Hur lågt blodsockervärde som är eftersträvansvärt är kontroversiellt. Av tidigare studier har några visat en god skyddseffekt av lågt HbA1c medan en stor studie fick avbrytas i förtid på grund av ökad dödlighet bland de patienter som sänktes mest.?

Forskarna efterlyser ytterligare studier och om de kan bekräfta fynden kan det behövas en nedre gräns för blodsockernivån, menar de.?

Källa: Lancet Online 2010 doi:10.1016/S0140-6736(09)61969-3.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida