Antipsykotiska läkemedel bäst vid akut mani

Enligt en rapport från SBU är antipsykotiska läkemedel effektivare än stämningsstabiliserande vid en manisk episod. Däremot säger rapporten ingenting om effekten vid långtidsbehandling.

SBU-rapporten bygger på en metaanalys som redovisas i Lancet där 68 randomiserade, dubbelblinda och kontrollerade studier ingår. Totalt 13 olika behandlingar med antipsykotisk eller stämningsstabiliserande verkan jämfördes med varandra eller placebo. Totalt ingick 16 073 personer i studierna, alla var 18 år eller äldre och hade diagnos bipolär sjukdom.

Rapporten visar att antipsykotiska läkemedel har en signifikant bättre effekt än stämningsstabiliserare vid behandling av mani hos vuxna patienter. De antipsykotiska läkemedlen haloperidol, risperidon och olanzapin har bättre effekt än övriga antipsykotiska och stämningsstabiliserande läkemedel. Jämfört med litium hade haloperidol bäst effekt.

Resultaten säger ingenting om effekt vid långtidsbehandling eller för att förebygga återfall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida