Resistens kan skapasutan antibiotika

1 september 2009

Upprepade urinvägsinfektioner trots antibiotikabehandling kan orsakas av att lågresistenta bakterier på egen hand muterar och blir högresistenta. Misstanken förs fram av professor Diarmaid Hughes vid institution för cell- och molekylärbiologi på Uppsala universitet. Han har studerat fluorkinoloners förmåga att utveckla resistens tillsammans med institutionens forskare Linda Marcusson och Niels Frimodt-Møller vid Statens Serum Institut i Danmark. ?

Flertalet bakterier som utvecklar resistens gör det genom att stegvis genomgå genetiska förändringar när de exponeras för antibiotika. Oftast är de lågresistenta, varför de inte ses som något större problem i vården. ??

Forskarna visar nu att vissa av dessa lågresistenta bakterier på egen hand, utan att exponeras för antibiotika, kan mutera vidare i flera steg och bli högresistenta.?

– Kanske måste vi ändra vårt sätt att använda kinoloner och andra antibiotika. Det räcker inte att patienten tillfrisknar, vi måste bli av med så många som möjligt av bakterierna genom att från början ge en större dos, säger Diarmaid Hughes.?

Det har diskuterats varför urinvägsinfektioner så ofta kommer tillbaka hos samma patient.?

– Den första behandlingen tar död på flertalet bakterier. Men en del bakterier lever kvar, växer till sig och blir allt mer resistenta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida