bemötande

Patienterna tillfrågade om sin cancerutredning

Standardiserat vårdförlopp införs för allt fler cancerformer. Nu har patienterna tillfrågats om hur de upplever väntetider, information och bemötande.

Det är Regionala cancercentrum i samverkan som har gjort en undersökning bland patienter som utretts för någon av de fem cancerformer där standardiserat vårdförlopp infördes under 2015. Det är huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer, cancer i urinblåsa och urinvägar samt akut myeloisk leukemi (AML).

Patienterna som utretts för cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp är överlag nöjda med sin kontakt med vården, visar undersökningen.

Begriplig information

De patienter som visat sig ha cancer och har startat den första cancerbehandlingen är till 90 procent nöjda med hur deras vårdbehov blivit tillgodosett.

Motsvarande siffra för de patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp, men där det visade sig att de inte hade cancer, är 82 procent.

En klar majoritet av patienterna tycker att de har fått tillräcklig information under utredningens gång och att vårdpersonalen förklarade utredningens resultat på ett sätt som de förstod. De allra flesta ansåg också att de blivit bemötta med respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Väntetider

Patienterna har också tillfrågats om hur de upplevde tiden från första kontakten i vården till första besöket i specialiserad sjukhusvård. 75 procent tyckte att den varken var för kort eller för lång, ett fåtal att den var för kort och 22 procent att den var för lång eller något för lång.

Tiden till att behandlingen påbörjades upplevdes av hälften som varken för kort eller för lång. 18 procent ansåg att den var för lång eller något för lång. 32 procent svarade att frågan inte var aktuell.

Rapporten bygger på ett utskick till 4 615 patienter som utretts enligt standardiserat vårdförlopp. Ungefär hälften har svarat. Läs hela rapporten här.

Standardiserade vårdförlopp

Infördes i syfte att korta väntetiderna i cancervården och göra den mer jämlik.

Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancersjukdom betyder att alla som utreds ska bemötas så lika det går. Vården strävar efter att undersökningarna ska göras i samma ordning och gå så fort som möjligt.

I dag finns standardiserade vårdförlopp för 18 olika cancerformer.

Källa: 1177

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida