Professionerna glömdes bort i remissrunda

Nästan 17 månader efter att självmords-preventionsutredningens slutbetänkande överlämnades går utredningen nu ut på remiss. Men inga yrkesorganisationer eller fackliga organisationer finns med bland de 90 instanser som uppmanas komma in med synpunkter. De glömdes helt enkelt bort.

90 instanser har bjudits in att ge sina synpunkter på betänkandet. Bland dem  30 kommuner, 8 landsting och regioner samt ett 20-tal frivillig- och intresseorganisationer. Men inte ett enda fack- eller yrkesförbund. Varken Vårdförbundet, Läkarförbundet eller Svensk sjuksköterskeförening finns med bland remissinstanserna.

Då Vårdfokus på fredageftermiddagen  frågar ämnesrådet Lovisa Strömberg på Socialdepartementet varför blir hon förvånad och säger hon att hon inte har något bra svar. Bara att det inte har funnits någon avsikt att utesluta någon organisation, och att de brukar vara med. 

Erkänner miss

– Det är en miss från vår sida. De ska naturligtvis finnas med. Vi vill ju ha synpunkter från de här organisationerna. ???Det här ska vi lösa. Vi får göra ett tillägg, säger Lovisa Strömberg och lovar återkomma. 

På måndagmorgonen förklarar hon att det kommer att tas ett regeringskanslibeslut där organisationerna också bjuds in. Hon skickar ut det till de andra departementen under dagen.

– Så kanske vi kan ta ett formellt beslut i slutet av veckan.

Anmälningsskyldighet lyfts ut

 Utredningen Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, SOU 2010:45, föreslår bland annat att skyldigheten att rapportera till Socialstyrelsen då självmord skett i samband med vård lyfts ut ur lex Maria-systemet.

I stället föreslår utredningen en separat lag om händelseanalys vid självmord som ska gälla både vården och socialtjänsten. Med den modellen blir det lättare att analysera systemfel som beror på brister i samverkan mellan samhällets aktörer.

Tiden föreslås också bli förlängd till sex månader. Det beror på att forskning visat att mellan 70 och 90 procent av alla personer som tar sitt liv i vårt land har haft kontakt med vården inom den tidsrymden.

Hög arbetsbelastning

Att remissen dröjt så länge förklarar socialdepartementet dels med en hög arbetsbelastning, dels med en omorganisation. Departementets folkhälsoenhet lades ner och dess arbetsuppgifter delades upp mellan Maria Larsson och Göran Hägglund.

Senast den 15 februari nästa år ska remissvaren ha kommit in till socialdepartementet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida