10. Ska landstingen ge en vårdgaranti? Hur ska den i så fall utformas? I en bristsituation, vad kan prioriteras bort för att landstingen ska kunna uppfylla löftena om vårdgaranti?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Det är oacceptabelt att människor måste vänta på vård, de flesta behöver inte heller det. En vårdgaranti får dock inte gå ut över kroniskt sjuka. Socialstyrelsen har i uppdrag att utreda hur en allmän vårdgaranti kan utformas. Alla socialdemokratiska landsting kommer att genomföra fritt vårdval som innebär att patienterna får välja ett annat sjukhus om de inte garanteras vård inom tre månader.

Vänsterpartiet
Ja, varje landsting ska ha rätt att ge en vårdgaranti. Vi skulle helst se att den utformades centralt så den gällde hela landet. För att klara en sådan finns den prioritering som omnämns i svaret till fråga 1.

Miljöpartiet
Ja, en vårdgaranti är viktig. Hur den ska se ut har vi inte tagit ställning till, men vi är öppna för en diskussion i den frågan. Ingen nödvändig vård ska prioriteras bort. Bristsituationer inom vården måste klaras genom omprioriteringar inom hela
offentliga sektorn.

Centerpartiet
Vi vill införa en bättre vårdgaranti med ökade rättigheter för den enskilde. Ingen ska behöva vänta mer än fyra dagar för besök hos allmänläkare inom primärvården. I huvudsak ska vårdgarantin ge rätt till behandling inom tre månader från första undersökningstillfället då vårdbehovet konstaterats.
Patienten ska kunna välja såväl vårdgivare som adekvat behandlingsmetod.

Moderaterna
En vårdgaranti ska garantera vård för alla inom
tre månader och omfatta alla diagnoser. Enligt SPRI kostar en person i vårdkö 19 000 kronor per månad. De pengarna ska användas till att arbeta bort köerna genom att samordna sjukvårdshuvudmännens resurser med sjukförsäkringens. Landstingen ska prioritera hälso- och sjukvård före allt annat.

Folkpartiet
Landstingen ska ge en vårdgaranti som ska omfatta ett flertal diagnoser. Försöket med finansiell samordning mellan sjukförsäkring och sjukvården gav kraftigt kortade vårdköer, färre sjukskrivningsdagar, samt färre förtidspensioner och sjukbidrag. Utvärderingen av vårdgarantin 1991-94 visade att det inte fanns några undanträngningseffekter.

Kristdemokraterna
Vårdgarantin ska utformas som ett basinstrument för vad lägsta tolererbara gräns är i olika vårdsammanhang.  Viktigast är vilken tid som går mellan sjukdomsdebut och lämplig behandling. Prioriteringsutredningen under Jerzy Einhorns (kd) ledning har gjort ett bra arbete som bör ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida