2 000 tvingas välja – antingen ST eller Vårdförbundet

Kongressen beslöt att dubbelanslutningsavtalet med Statstjänstemannaförbundet (ST) ska sägas upp. Drygt två tusen medlemmar berörs. Beslutet drevs igenom mot de två mest berörda avdelningarnas vilja.

8 december 1997

 – Ju mer vi ser lön och yrke som en helhet, desto mer ohållbart är dubbelorganisationsavtalet med ST, inledde förbundsordförande Eva Fernvall debatten i frågan.

Redan 1964 tecknades det första dubbelanslutningsavtalet mellan Statstjänstemannaförbundet (ST) och förhandlingskartellen SHSTF. Förhandlingssamverkan var stark i den statliga sektorn och arbetsgivaren accepterade inte fler förbund.

Före representantskapet 1989 diskuterades en uppsägning av avtalet. Men det blev ingenting av. Anledningen var att avtalet till 90 procent gällde laboratorieassistenter. Utan avtal skulle de välja ST och inte SHSTF/SLF och då skulle SLF förlora en stor del av sitt medlemsunderlag.

På kongressen 1993 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att säga upp avtalet om det inte gick att få bättre samarbetsformer med ST. Men två år senare ansåg man att det skett positiva förändringar och beslöt låta bli.

Länsavdelningen i Malmö ville att förbundet skulle kunna direktansluta dessa medlemmar och styrelsen beslöt att en strategi skulle tas fram till årets kongress för hur medlemmarna skulle övertas.

ST vill organisera alla
– ST är en vertikal organisation som vill organisera alla yrkesgrupper på arbetsplatsen. Vi organiserar alla barnmorskor, biomedicinska analytiker och sjuksköterskor, oavsett var de arbetar, sa Eva Fernvall.

Hans Hansson, avdelningen Uppsala, hävdade att 20 procent av de berörda skrivit på namnlistor mot uppsägningen. Majoriteten var rätt nöjd med ST, men efterlyste mer insatser från Vårdförbundet och mer samarbete mellan förbunden.

– Vad kan vi ge dem som inte ST kan? Ska varje avdelning själv bestämma om de utan fullständig utbildning ska få vara med eller inte?

Eva Fernvall svarade:

– Med dubbelanslutningsavtalet avsäger vi oss förhandlings-rätten. Vi säger upp avtalet för att kunna företräda alla medlemmar på samma sätt. De måste söka aktivt inträde och när de gör det måste vi bedöma om de ska få komma in. Då SLF ombildades till IBL togs samtliga över oavsett utbildning, från 1995 måste de som vill in ha rätt utbildning. Tycker ni sjuksköterskor att vi ska ta in skötare som går på sjukskötersketjänster i förbundet?

40 procent – 900 – av de statligt anställda står i dag utanför IBL.

Risk för interna strider
– Vad visar vi i verkligheten om vi säger upp avtalet och samtidigt är fullständigt medvetna om att de flesta inte kommer att välja Vårdförbundet utan blir företrädda av ST? frågade Hannele Kangas, avdelningen i Stockholm.

– I utredningen var ambitionen att alla dubbelorganiserade skulle plockas över till oss. 250 av de 620 medlemmarna i Stockholm vill inte säga upp avtalet och det sägs i utredningen att det är viktigt att lyssna på medlemmarnas önskemål. På KI har vi många medlemmar i STs organ som är med och påverkar och genom Vårdfacket följer de med vad som händer i förbundet.

Hannele Kangas ansåg att en intern strid som försvagade facket på arbetsplatsen kunde bli följden om några inte fick vara med i Vårdförbundet när andra fick det.

Sex av förbundets avdelningar har dubbelanslutna medlemmar och hade genomfört medlemsmöten där deltagarna betonat att de vill ha avtalet kvar. 194 namnunderskrifter med samma innebörd hade faxats till förbundsstyrelsen. Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att säga upp dubbelorganisations-avtalet. Mot beslutet reserverade sig 13 kongressdelegater från Stockholm.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida