4. Merparten av vården i Sverige drivs i offentlig regi. Tycker ert parti att mer av vården bör drivas i privat regi? Om ja, varför?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Det viktiga är att vården är gemensamt finansierad genom
skatter och att styrning och utvärdering sker demokratiskt.
Det innebär att privat vård är en naturlig del av vårdutbudet. Samverkan mellan offentliga och privata vårdgivare kan
också bli bättre.

Vänsterpartiet
Det är viktigt att sjukvårdshuvudmännen har kostnadskontroll, sedan kan verksamheten organiseras på olika sätt. Privatvård och andra alternativa vårdformer kan vara ett komplement till den samhälleliga sjukvården. Behov och nytta med privatvård/
alternativa vårdformer måste vägas mot landstingens resurser. Samverkansavtal kan balansera patientens krav på valfrihet mot skattebetalarnas krav på kostnadseffektivitet.

Miljöpartiet
Det går inte att svara ja, eller nej på den frågan. Vid sidan av den offentliga vården anser vi att det ska finnas möjlighet att anlita privata och kooperativa vårdgivare. Hur fördelningen ska vara har vi inte tagit ställning till.

Centerpartiet
Centern vill öka mångfalden av vårdutövare. Stat, landsting och kommuner har yttersta ansvaret för att alla medborgare ges en grundläggande trygghet, och att tillgängligheten är på lika villkor. Behovet av sjukvård ska styra. Att skilja på offentlig kontroll och finansiering å ena sidan och en fri produktion med enskilda, kooperativa och offentliga producenter å andra sidan är angeläget för att uppnå en ökad mångfald av vårdformer.

Moderaterna
Det behövs konkurrens även inom hälso- och sjukvården. Vi
vill avskaffa etableringsförbud och liknande hinder. Konkurrens leder till ökad valfrihet för såväl patienter som vårdanställda. Det minskar också de totala kostnaderna, vilket Landstingsförbundets undersökningar visar i bland annat Stockholms län, samtidigt som kvaliteten inte påverkas negativt.

Folkpartiet
Folkpartiet är positivt till alternativa vårdgivare, vid sidan av kommunernas och landstingens egna. Privata vårdgivare bör
få bedriva verksamhet på lika villkor som kommunalt- och landstingsdrivna vårdgivare. Med fler alternativ i vården skapas valfrihet, konkurrens och bättre kvalitet. Det skapar större
utrymmen för löneökningar med fler arbetsgivare, det ger personalen större chans att byta arbetsgivare och det ökar
sannolikt det totala vårdutbudet.

Kristdemokraterna
Ja, mångfald stimulerar kvalitet, valfrihet och effektivitet.
Det är viktigt, stimulerande och utvecklande för personal att kunna välja arbetsplats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida