5 frågor. Vad behövs i vården för att gamla ska uppleva hälsa?

Mer vilja att lära sig vad det innebär att vara gammal och öppenhet för varje människas resurser — det vill professor emeritus i omvårdnadsvetenskap, Berit Lundman, se i vården.

Se människan Sjuksköterskor har absolut ett ansvar att möta och också ta tillvara människors existentiella behov, menar Berit Lundman. Det ingår i professionens uppdrag att se hela människan.

Vad behövs i det individuella mötet?

— Att våga vara öppen för den äldres situation och egna resurser. Vi utvecklas genom hela livet och även äldre personer genomgår olika faser av utveckling. Existentiella frågor får inte glömmas bort i hälsoarbetet. Det kan låta som om det tar mycket tid i anspråk. Jag tror inte det. Det handlar om att använda även korta stunder på bästa sätt.

Vilka existentiella frågor kan det handla om?

— Att bli äldre handlar mycket om att anpassa sig till nya förhållanden, som ofta handlar om förluster. Förlust av prestige och sociala roller, kroppskrafter, vänner som avlider men också medvetenheten om sin egen dödlighet. Det kan upplevas som hot mot den egna identiteten, men många gamla kan också anpassa sig till nya förutsättningar på ett mycket bra sätt. Det gäller att inte dra alla över en kam.

Finns det någon strategi för gott åldrande?

— Det finns olika utvecklingsteorier som beskriver hur människor kan klara av och hantera sitt liv. En sådan modell kallas selektiv optimering med kompensation. Selektion handlar om att prioritera och koncentrera sig på de områden i livet som fortfarande fungerar bra. Optimering betyder att använda sig av sin kapacitet på bästa sätt, som att hitta en lämplig motionsform för att träna stela leder. Kompensation innebär att en försämrad eller förlorad förmåga kompletteras, exempelvis genom att använda olika typer av hjälpmedel.

Hur påverkas mötet med äldre av samhällets syn??

— Ålderism, stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder, är en realitet i dag. Det är aldrig bra, inte i någon åldersgrupp. Men jag tror det är särskilt olyckligt när det gäller äldre, eftersom det är en tid när man blir allt mer beroende av samhället och andra människor.

— Äldre placeras ofta i ett fack och många gånger ger medierna bilden av att gamla människor bara är skröpliga och lider av demenssjukdom. Så är det ju inte. Många blir kloka och visa och har mycket att lära yngre generationer. Den inställningen är svår att hitta i dagens samhälle.

Har du tips på hur man får en bra kontakt?

— Frågor som: Vad är viktigt för dig just nu? Hur tänker du om din situation? tror jag är viktiga att ställa om man vill utöka sin kunskap om andra människor och lära mer om vad det innebär att vara gammal.

— Att fokusera på människans hälsa och inneboende resurser ska inte ses som ytterligare krav, snarare något som ger många fördelar. En patient som blir väl bemött får ökad motståndskraft och mer resurser att hantera sina motgångar. Det lönar sig också ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida