AD-dom sänker sjukersättning

Långtidssjuka får sänkt ersättning för tredje och fjärde sjukveckan, slår Arbetsdomstolen (AD) fast. Åtminstone om de arbetar i den privata sektorn. För anställda i kommun och landsting är ADs dom inte glasklar.

11 augusti 1997

En arbetsgivare behöver inte betala mer än 75 procent av lönen under den tredje och fjärde sjukveckan. Det har AD bestämt i en dom, som gällde en pappersarbetare.

Bakgrunden är förlängningen av den så kallade sjuklöneperioden, det vill säga den tid då arbetsgivaren måste betala sjukersättning till en anställd. Före 1992 fick den som var sjuk och inte kunde gå till sitt arbete ersättning från första dagen från försäkringskassan. Den 1 januari 1992 infördes både en karensdag och en sjuklöneperiod. Sjuklöneperioden var då två veckor (dag 2–14), och arbetsgivaren betalade 75 procent av lönen till den sjuke.  Till den som var sjuk längre tid än två veckor betalade försäkringskassan ut en ersättning på 75 procent av lönen och arbetsgivaren enligt avtal ett tillägg på 10 procent. Den sjuke fick således 85 procent av sin lön i sjukersättning.

Den 1 januari i år förlängdes sjukperioden med två veckor. Arbetsgivaren ska nu enligt lag betala den som är sjuk en sjuklön på 75 procent av ordinarie lön under dagarna 2–28 av en sjukperiod. Frågan som AD hade att ta ställning till var om det tidigare tillägget på 10 procent under de två sista veckorna av denna fyraveckorsperiod också skulle betalas ut.

AD besvarade frågan med nej. I det avtal som det här är fråga om – liknande avtal gäller på hela den privata sektorn – står bara att arbetsgivaren ska betala ut 10 procent av lönen under tredje och fjärde veckan, och AD anser att dessa 10 procent ingår i de 75 procent som arbetsgivaren nu enligt lag är skyldig att betala.

Det är inte självklart att man kan dra samma slutsats när det gäller den kommunala sektorn. I en protokollsanteckning till det gällande avtalet med kommuner och landsting står det nämligen att parterna ”konstaterar” att den anställda ska få en total kompensationsnivå på 85 procent av lönen under dagarna 15–90 av en sjukperiod. Å andra sidan finns det i en annan del av avtalet en bestämmelse som säger att det tioprocentiga tillägget är ett tillägg till den anställdas sjukpenning. I och med att ansvaret lagts över på arbetsgivaren också för dagarna 15–28 utgår ju ingen sjukpenning under den tiden.
Förhandlingsombudsmännen på de förbund som har avtal på den kommunala sidan, bland dem Vårdförbundet SHSTF, ska nu nagelfara AD-domen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida