Arbetsgivare letar chefer med goda egenskaper

Även från arbetsgivarhåll har man börjat inse att chefens nyckelposition när det gäller utvecklingen av vården kräver en ny syn på chefsrekrytering. De rätta ledaregenskaperna är viktigare än allt annat.

10 augusti 1998

Landstingsförbundet satsar stort på chefer och ledarskap. Bland annat pågår projekt för nya former av ledarskap och ett nätverk för ledare inom hälso- och sjukvården har bildats. Lena Eckerström är en av projektledarna på Landstingsförbundet som arbetar med ledarskapsfrågor och hon anser att även om man i landstingen fortfarande rekryterar chefer på ett traditionellt sätt så börjar synsättet att förändras.

Få med sig medarbetarna
– Man börjar inse att när det gäller att få bra chefer så är professionen underordnad de personliga egenskaperna. Tillsammans med landstingen håller vi på att arbeta fram en ny policy för chefsrekrytering. Det märks att det här är en fråga som intresserar landstingen.

Hur skulle då hon, som representant för Landstingsförbundet, definiera vad som är goda ledaregenskaper?

– En person som har förmågan att få sina medarbetare att trivas, ge sitt allra bästa och att utvecklas är en god ledare, svarar Lena Eckerström.

En beskrivning av gott ledarskap som delas av Britt Berg, chefsutvecklare på Södersjukhuset i Stockholm.

– Förutsättningarna för cheferna i vården har förändrats under de senaste åren och förändringstakten går snabbt. Det viktigaste i dag är att få med sig medarbetarna. Det är den sociala kompetensen och empatisk förmåga mer än akademiska meriter som avgör vem som ska bli chef, säger hon.

På sjukhusets personalavdelning vet man att dagens sjukvård ställer krav på en mer medveten chefsrekrytering. En ny chefsförsörjningsplan håller på att tas fram. Grunden i den är en chefspolicy och i den nya planen ingår chefsplanering, rekrytering, introduktion, utveckling och avveckling. Sedan några år har sjukhuset också ett utbildningssamarbete med Hälsohögskolan. En 20-poängs påbyggnadsutbildning i ledarskap och organisation vill arbetsgivaren helst att en blivande chefsjuksköterska ska ha. Britt Berg anser att sjuksköterskor ofta har goda förutsättningar för att bli bra chefer.

– Vårdförbundets medlemmar har mer beteendevetenskap i sin utbildning, till skillnad från läkarna som är mer naturvetenskapligt inriktade.

På Södersjukhuset satsas mycket på just gruppen chefsjuksköterskor. Titeln avdelningsföreståndare är borta. Har man chefsansvaret ska ordet chef finnas med i titeln också, resonerar man. Det blir tydligare så. Mycket av ansvaret, men också befogenheterna har decentraliserats till chefsjuksköterskorna. Vid en organisationsgranskning gjord av Spri konstaterades att sjukhusets rutiner kring ansvar och befogenheter var otydliga. Sedan dess går man igenom ansvar och befogenheter för alla stora yrkeskategorier.

Får ta hårda smällar
På Södersjukhuset, liksom på alla andra sjukhus, har arbetsbördan ökat på senare år. Organisationen är slimmad och alla arbetar under stor press. Inte minst cheferna. Och bland dem, kanske framför allt, chefsjuksköterskorna.

Chefsjuksköterskorna på Södersjukhuset erbjuds en internatutbildning på fem dagar i ledarskap och grupprocesser. Tillsammans med påbyggnadsutbildningen i ledarskap och organisation och handledning i grupp är det olika delar i den medvetna satsningen på Vårdförbundets medlemmar i chefsposition. Att satsningen är nödvändig är lätt att förstå.

– I dag måste man hela tiden störta vidare till nästa arbetsuppgift och får inte tid till den reflexion som är nödvändig. Chefsjuksköterskorna får ta hårda smällar när avdelningar läggs ned och slås ihop, säger Britt Berg.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida