Arbetsmiljön ska prioriteras i år

Förbundsstyrelsens beslut om budgeten för 2003 utgår från de sex prioriterade mål som kongressen antog förra året.

7 januari 2003

1)Bättre arbetsmiljö: Här sägs för 2003 att man ska »öka medvetenheten om professionaliseringsprocessens betydelse för ett hälsosamt arbetsliv«. Bland annat handlar det om att introducera kolleger från andra länder på arbetsmarknaden, chefs- och ledarutveckling, utveckling av professionerna/karriärplanering, utveckling av utbildning och forskningsområden samt frågor som har med hälsan att göra: företagshälsovårdens betydelse, rökvanor och skolsköterskornas arbetsmiljö.

2) Vårdpolitiska idén: För 2003 ska förbundet »utveckla lokalt stöd för att Vårdförbundets idé om närvård ska vara påbörjad«. Det är tänkt att ske bland annat genom att titta på ambulanssjuksköterskornas ansvar-befogenhet-inflytande, konferenser för representanter i bolagsstyrelser samt utbildning av dem. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården är en viktig fråga liksom att öka kompetensen för fria yrkesutövare och entreprenörer.

3) Förutsättningar för att verka ett helt yrkesliv har som ettårsmål att »tydliggöra kunskapens och erfarenhetens betydelse för vårdens utveckling«. Det ska ske bland annat genom utveckling av olika typer av avtal (bland annat de allmänna bestämmelserna), en utvärdering av förbundets kollektivavtal samt att ta fram fakta om och analysera situationen för medlemmar som är 55 år och äldre.

4) När det gäller kunskap om styrning och finansiering talas om att »öka kunskapen och finna en gemensam intern plattform med särskilt fokus på äldre i vården«.

5) Synliggöra och utveckla det internationella samarbetet: Under det kommande året vill förbundet »öka kunskapen bland förtroendevalda om värdet av samarbete«, bland annat när det gäller de biståndsprojekt som Vårdförbundet driver med andra organisationer i till exempel Chile och Ryssland. Det gäller också förbundets medlemskap och arbete i nordiska, europeiska och internationella yrkessammanslutningar.

6) Genusperspektiv i alla frågor finns både som mål för det här året och hela kongressperioden. Studier ska göras om alla avtal stödjer eller motverkar ett genusperspektiv och om bemötande inom hälso- och sjukvården ur ett genusperspektiv.

Vårdstämma i april
Utöver de sex målen fortgår den ordinarie verksamheten under perioden fram till nästa kongress. Vårdstämman hålls i april och utvecklingen av 020-numret fortsätter. Bland övrigt kan nämnas att både Vårdfacket och Kanalen kommer ut som vanligt, att en medlemsundersökning ska göras samt en satsning på studenterna. Dessutom fortsätter arbetet med att förbättra kommunikationen inom förbundet och att utveckla medlemssystemet Komet och annan IT-verksamhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida