Avtals diskussioner har börjat

4 oktober 1999

När Vårdförbundets förbundsråd (förbundsstyrelse plus landets alla avdelningsordföranden) träffades i september – för att värdera Avtal 95 och förbereda Avtal 2000 – förmedlades en ganska samstämmig bild. Det viktigaste som hänt de senaste åren är en förändrad attityd hos medlemmarna, bland annat en ny medvetenhet om den egna lönen och rätten att förhandla den. Vårdförbundet som kollektiv hör också till de grupper på arbetsmarknaden som fått ut mest procentuellt.

Förbundsrådet betonade att samtidigt som positionerna flyttas fram nationellt, måste den vrede och det missnöje som finns tas på allvar. Medlemmarna upplever det kränkande att ha fel lön i förhållande till vad de uträttar.

Förberedelser inför nästa avtal pågår redan. Med stöd i den så kallade protokollsanteckningen i nuvarande avtal ska »parterna/…/fram till avtalsperiodens slut undersöka förutsättningarna att få fram avtal som i större utsträckning stödjer den lokala verksamhetsutvecklingen«. Det sker i överläggningar med Landstingsförbundet, där syftet är att slå fast vilka gemensamma värderingar som ska ligga till grund för kommande avtal. Samma typ av diskussioner pågår också med Kommunförbundet.

Under hösten pågår diskussioner om det kommande avtalsarbetet med medlemmar och företrädare i Vårdförbundets lokala avdelningar. Hur kan ett centralt avtal konstrueras som ger företrädarna på arbetsplatsen kraftfullare verktyg att förhandla om till exempel arbetstider? För det är ju inte bara lönen som är viktig utan hela arbetssituationen. Det visar bland annat nattpersonalens protester.

Vårdförbundets femåriga avtal löper ut i mars 2000 och arbetet med nästa avtal beräknas börja i november.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida