Bättre astmavård i sjuksköterskeregi

När vårdcentralen startade en sjuksköterskeledd astmamottagning blev patienterna nöjdare med vården. Nu får de utbildning och information om sin sjukdom och känner sig tryggare än de gjorde tidigare. 

Vid astmamottagningarna upplever patienterna sig mer sedda och att sjuksköterskan lyssnar på dem. Det leder till att de är mer benägna att följa givna ordinationer som exempelvis förebyggande behandling med steroider.

Det är slutsatser som distriktssköterskan Malou Lindberg drar av sitt avhandlingsarbete Asthma nurse practice in primary health care. Quality, costs and outcome som lades fram vid Linköpings universitet den 9 november förra året.

I ett av delarbetena har Malou Lindberg under ett år följt patienterna vid en astmamottagning och kan konstatera att de både mår bättre och har en bättre lungfunktion än de hade året innan, då de gick till den vanliga vårdcentralen. På astmamottagningen har sjuksköterskan mer tid för patienten än vad läkaren på den vanliga läkarmottagningen har. Det ger en möjlighet att bygga upp en professionell relation, ett »partnerskap«, med patienten, som därmed känner sig mer delaktig.

Beslut i samförstånd
– Ett begrepp som används i sammanhanget är concordance som innebär att vård och behandling bygger på ömsesidig respekt och en gemensam överenskommelse; besluten tas i samförstånd mellan patient och sjuksköterska, säger Malou Lindberg.

I en kostnadsjämförelse visade det sig också att vården på astmamottagningen är billigare än motsvarande vård på den vanliga vårdcentralen. Malou Lindberg jämförde antalet akutbesök, öppenvårdsbesök, inläggningar och sjukskrivningskostnader för patienterna vid en astmamottagning med patienter som fått vård via vårdcentraler där sjuksköterskeledd astmamottagning inte fanns.

En orsak till besparingen är att ett besök hos en sjuksköterska är billigare än ett besök hos en läkare. En annan är att patienter som upplever sig ha god kunskap om sin sjukdom och dess behandling troligen blir mer »följsamma« i sin medicinering och egenvård. Därigenom stabiliseras sjukdomen och de försämras inte lika ofta som tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida