Bättre om patienten sköter medicineringen själv

Sjuksköterskornas rutiner för medicinhantering visade sig vara det största hindret när patienterna på kirurgkliniken i Jönköping skulle fortsätta att ta ansvar för sin egen medicinering också då de var inlagda.

I ett pilotprojekt i samråd med Socialstyrelsens regionala enhet fick 108 patienter vid kirurgkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping börja sköta sin medicinering själva under vårdtiden vid kliniken. Det berättas på en konferens om patientsäkerhet som pågår i Stockholm.

? De flesta patienter som medicinerar innan de läggs in vill fortsätta också inne på sjukhuset. Kliniken använder ofta preparat som är synonyma med de patienten har, men med annat utseende och annan färg. Patienten känner inte igen tabletterna och ska plötsligt ta läkemedlen vid de tider som avdelningen har som rutin – olika vid olika avdelningar, förklarar överläkare Anders Hugander.

Just att de fick ta medicinen på de tider de var vana vid var en av de saker som majoriteten av de 108 patienterna i studien uppskattade mest. Andra var att de kände igen sina egna tabletter, och att det kändes säkrare.

? Vårdavdelningen kan ofta vara helt ovan vid de mediciner en patient haft sedan länge. Självmedicinering är därför ett sätt att öka både patientens autonomi och patientsäkerheten, sa Anders Hugander.

Klinikchefen övertog ansvaret

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det sjuksköterskan som ansvarar för läkemedelshanteringen på vårdavdelningar. På Ryhov övertog klinikchefen det formella ansvaret från sjuksköterskorna, och lämnar det vidare till patienten.

Projektet har gått över till att bli en del av de ordinarie rutinerna. Det har också spritts till andra kliniker i Jönköping, om än långsamt.

– Sjuksköterskornas rutiner för medicinhantering visade sig vara det största hindret för genomförandet. Läkemedelshantering är en central arbetsuppgift för sjuksköterskor. De har det på sitt rullande schema och det kan vara svårt att ändra attityder. Numera gör de bara en kontroll per dygn, sa Anders Hugander.

Får hjälp av apotekskonsult

Patienten har en lista på sina mediciner med sig till avdelningen som den apotekare som kliniken samarbetar med kan gå igenom så att man inte riskerar dubbelmedicineringar och kontraindikationer.

Apotekskonsulten kan också hjälpa patienten så att han lär sig de eventuella nya läkemedlen.

I morgon fortsätter den nationella patientsäkerhetskonferensen som avbröts genom mordet på utrikesminster Anna Lindh. Då berättar en grupp från Länssjukhuset Ryhov mer om sitt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida