Bättre stöd i lönesamtal

4 februari 2002

Jag har i en tidigare spalt berättat om Vårdförbundets arbete med att skapa ett förbund som bättre ska leva upp till medlemmarnas krav. Arbetet kommer att intensifieras under 2002 och en del av de förbättringar som görs kommer också att märkas redan under detta år. Men det är ett långsiktigt arbete och alla förändringar kommer inte att synas på en gång.

För att få indikationer på om de förbättringar vi gör stämmer överens med medlemmarnas förväntningar kommer vi årligen att gå ut med en enkät och fråga hur nöjda medlemmarna är med förbundet.

Den senaste enkäten genomfördes i slutet av förra året och vi har precis tagit del av resultatet. En närmare analys är ännu inte klar. Men jag vill trots det redan nu beskriva resultatet av det avsnitt som handlar om hur medlemmarna upplever förbundets stöd vid lönesamtal, och berätta hur vi ska arbeta för att förbättra detta.

I enkäten framkom tydligt att medlemmarna inte tycker att de får tillräckligt stöd vid lönesamtalet. På frågan »Hur stort stöd tycker du att du har fått från Vårdförbundet i ditt lönesamtal?« svarade 60 procent att de får mycket lite stöd eller inget stöd alls. Lika många tycker också att det bör ske stora eller mycket stora förbättringar när det gäller Vårdförbundets förmåga att medverka till en bra löneutveckling. En jämförelse med den tidigare medlemsenkäten som genomfördes under 2000 visar också att missnöjet har ökat markant. Det blir här tydligt att vi inte har kunnat erbjuda det stöd medlemmarna behöver. Och det är förstås ingen särskilt rolig upptäckt. Men det är bra att vi får dessa signaler så att vi nu kan ta krafttag kring frågan och jobba hårt för att åstadkomma förändring och bli bättre på att ge varje medlem lönerådgivning. Det är en av våra viktigaste uppgifter framöver.

Det finns flera naturliga orsaker till missnöjet. Att diskutera sin lön individuellt med sin närmaste chef är en ganska ny företeelse. Först i de senaste löneavtalen som gäller från 2000 till och med 2005 tydliggörs att lönen ska sättas efter samråd mellan chefen och den enskilda arbetstagaren. Tidigare har det bara setts som en möjlighet bland andra. Detta ställer nya krav både på arbetsgivaren och på oss som facklig organisation. Tyvärr har Vårdförbundet ännu inte hunnit ställa om verksamheten med utgångspunkt i det nya löneavtalet. Något som resultatet från enkäten tydligt visar.

Inom kort kommer vi att ta upp frågan med alla 22 lokalavdelningar och tillsammans ska vi titta på hur vi kan arbeta vidare för att stödja medlemmarna på ett bättre sätt. Företrädarna, som gör ett jättejobb för att vår verksamhet på arbetsplatsen ska fungera, är också viktiga personer i det fortsatta arbetet.

Redan i dag finns mycket material i lönefrågan. Men det måste bli tillgängligare. Ett sätt kan vara att ge allmänna råd kring stora frågeområden via vår hemsida. Men det finns också individuella behov som vi måste få en ökad kunskap om. Därför vill vi veta vilket stöd du som medlem behöver och hur vi kan göra det tillgängligt.

Du kan antingen höra av dig direkt till mig eller till din lokalavdelning. Mig når du på eva.

En annan viktig del i arbetet med att förbättra lönestödet är att se till att arbetsgivarna följer det som står i löneavtalet. Som jag nämnde tidigare är det här sättet att jobba kring lönesättning nytt även för dem. Och vi ser många brister hos arbetsgivarna, inte minst när det gäller kunskapen om vårt avtal.

Men det absolut viktigaste är, som jag redan betonat, att stärka er som är medlemmar. Jag tror att det enda sättet för oss att förbättra lönerna för förbundets yrkesgrupper är att ge den enskilde medlemmen så bra verktyg att hon eller han själv kan påverka och förbättra lönen utifrån sin egen arbetssituation.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida