Beakta är helt datorstyrt

Beakta är ett helt datorstyrt system för vårdtyngdsmätning. Trots att det bara har funnits tre år på marknaden har det redan börjat få ordentlig spridning i landet.

Beakta utvecklades i mitten av 1980-talet vid Haukelands sjukhus i Bergen, Norge, i nära samarbete med dåvarande Sprikonsult AB (svenskt konsultföretag som tidigare ägdes av Spri, Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut).

Sjukhuset hade dessförinnan testat flera amerikanska och kanadensiska patientklassificeringssystem, bland annat Rush och det kanadensiska originalet till Zebra, men var inte helt tillfreds med något av dem. Bland annat ansågs att det togs för lite hänsyn till nordiska förhållanden. Genom att plocka godbitarna ur de olika systemen skapades en mix som döptes till Beakta.

Så sent som 1994 började Beakta marknadsföras i Sverige. I dag används det på cirka 15 sjukhus, varav några mindre sjukhus använder Beakta på samtliga vårdavdelningar av allmän karaktär. Det finns även en version anpassad för äldreomsorg som används i ett 20-tal kommuner.

Andra patientklassificeringssystem bygger i regel på att någon ansvarig person samlar ihop och matar in de manuellt nedtecknade uppgifterna för att sedan bearbeta dem i en dator. Först då får personalen tillbaka sin information i form av siffror, staplar och diagram. I Beakta är allt detta inbyggt i datasystemet från början. Bland annat finns standardrapporter för vårdtyngds- respektive kostnadsutveckling per patient och diagnos, vårdtyngdsfördelning inom och mellan avdelningar, sammanfattning av vårdtyngd, beläggning och antal in- och utskrivna patienter.

Mätning en gång per dygn
Vårdtyngdsmätningen i Beakta görs i regel en gång per dygn och baseras på sju indikatorer eller behov hos patienten: personlig hygien, måltider/vätskeintag, observationer/undersökningar, behandlingar, rörelseförmåga, psykisk och social omsorg samt övrigt omvårdnadsbehov.

Varje behov bedöms på en skala från 1 till 3 poäng, där 1 står för litet omvårdnadsbehov, 2 för måttligt och 3 för stort hjälpbehov.

Genom att summera poängen hamnar patienten i någondera av följande fyra vårdtyngdsgrupper:

A = lätt vårdtyngd

B = måttlig vårdtyngd

C = hög vårdtyngd

D = intensiv vårdtyngd

Poängsumman anger endast hur omfattande det direkta omvårdnadsbehovet är.

Personalen registrerar själv
För att beräkna hur mycket tid som går åt görs en aktivitetsstudie. Därmed skapas ett underlag för att lägga fast standarder för den kontinuerliga patientklassificeringen. I aktivitetsstudien registreras också all tid som ägnas åt indirekt omvårdnad, administration samt personlig tid.

Med hjälp av aktivitetsstudien går det att ta fram exakta bemanningstabeller och beräkna omvårdnadskostnaderna för varje enskild patient. Det går också att se hur personalen fördelar sin tid mellan olika uppgifter.

Till skillnad från i Zebra tidsregistrerar personalen i Beakta själv alla aktiviteter. Den kritik som riktas mot detta är att bedömningarna kan bli subjektiva. Å andra sidan anses personalen uppträda mer naturligt än om de hade klockats av oberoende observatörer. Dessutom blir det betydligt billigare än att hyra in observatörer.

Registreringarna görs var tionde minut och matas in i dataprogrammet. Redan efter ett par dagar kan resultatet av aktivitetsstudien avläsas.

Adressen till Beakta är: Beakta AB, Kattesund 1, 222 23 Lund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida