Behandling för missbruk och psykisk sjukdom ska samordnas bättre

Personer som är både psykiskt sjuka och missbrukare är en mycket utsatt grupp, men det finns få möjligheter för dem att få vård och behandling. Nu ska det dock bli en bättring, säger Anders Milton och Björn Fries, regeringens samordnare.

Inom landstingets sjukvård behandlas en person för psykisk sjukdom, inom kommunens socialtjänst behandlas samma person för sitt missbruk. Men trots att det gäller samma person, görs det sällan någon samordning av insatserna. De hamnar alltså mitt emellan stolarna.

Nu försöker man ändra på det. Anders Milton och Björn Fries, nationella samordnare för psykiatri och narkotikapolitik, har i dag presenterat ett tiopunktersprogram  för hur den här gruppens behov bättre ska tillgodoses (se faktarutan).

Misslyckas utan samordning

Samordningen är alltså ett stort problem, att man behandlar varje sak för sig.

– Forskningen visar att man misslyckas om man först angriper det ena och sedan det andra. Båda problemen måste behandlas samtidigt för att ge resultat, säger Tom Palmstierna, docent på Karolinska institutet i Stockholm.

Sjukvårdens och socialtjänsten har också olika synsätt på hur behandling ska genomföras. Det gäller inte minst boendet. Från socialtjänsten krävs på vissa håll att en missbrukare ska genomgå en längre tids behandling innan han eller hon kan få en bostad. Men ett sådant tvång ger inget bra resultat, menar Tom Palmstierna

– Boendet är centralt. Saknar man bostad är det svårt att bli av med missbruket. Man måste ju ha en säker plats att förvara sin medicin på, säger han.

Många med dubbla problem

I dag finns det inga säkra uppgifter om hur många som både är psykiskt sjuka och missbrukare. Men det finns internationella studier som visar att av de som söker behandling för en psykisk störning är 20 procent beroende eller missbrukare. 40 procent av dem som sökt hjälp för alkoholberoende eller missbruk har också en psykisk störning.

Hur ska man då komma åt problemen? De nationella samordnarna har knutit kontakt med Sveriges kommuner och landsting (Landstingsförbundet och Kommunförbundet sammanslaget).

– Det här är en viktig fråga. Vi har därför bjudit in landets landsting och kommuner att arbeta fram en bättre modell för samverkan. Tanken är att i höst starta arbetet med en utbildning under tre terminer i Växjö, säger Anita Sundin på Sveriges kommuner och landsting.

Oklart vem som ska betala

Vad det sedan leder till är oklart. Erfarenheter från andra områden visar att det kan vara svårt att få landstingen och kommunerna att komma överens om hur arbetet ska genomföras och – framför allt – vem som ska betala. Något riktigt svar på det problemet kunde varken Anders Milton, Björn Fries eller Anita Sundin ge.

– Vi förutsätter att den frågan är löst innan arbetet kommer i gång, sa de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida