»Bra diskussioner och stor samstämmighet«

— Vårdförbundet är en viktig part i folkhälsoarbetet. Det gäller att få regeringen att förstå det och att vi inte handlar i egenintresse, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall.

Eva Fernvall ingick i den svenska regeringsdelegationen på ministerkonferensen i München. Hon konstaterar att deltagarna var överraskande samstämmiga trots de stora skillnader i förhållanden och förutsättningar som råder mellan Europaregionens 52 medlemsstater.

Konferensen identifierade familjen som minsta bas i samhället, oavsett hur den ser ut och är sammansatt, och att vården ska riktas dit, med familjen som en vårdnivå. who lanserar därför begreppet Family health nurse, med sin betoning
på uppsökande verksamhet och arbete bland missgynnade grupper i samhället.

Men att i Sverige satsa på en enda kompetens runt familjen ser Eva Fernvall som en tillbakagång.

– De funktioner som ingår i Family health nurse-idén med en bred bas där vi erbjuder medborgarna service har vi redan. Vi har en lång tradition med geografiskt områdesansvar och i landsorten har distriktssköterskan fortfarande ett uppsökande ansvar.

Glädjande siffror
Eva Fernvall gladdes åt de siffror professor James Buchans presenterade och som visade att det är kostnadseffektivt att ha sjuksköterskor i primärvården.

– Men jag är orolig för att den svenska regeringen inte ser det, utan gör läkartillgängligheten till ett självändamål. Jag menar inte att vi kan ersätta läkare men vi kan komplettera dem. Nu måste vi ta fram hälsoekonomiska beräkningar och visa att det är kostnadseffektivt att använda den kompetens sjuksköterskor har. 

Hon tycker att konferensen innehöll överraskande många bra diskussioner och föreläsare som betonade behovet av att arbeta med hälsofrågor på flera olika nivåer. 

– Mycket av den kursändring som professor James Buchan pläderade för i sitt inlägg har vi genomfört i vårdkommissionen. Jag fick bekräftat att en stor del av det arbete vi lagt ner de senaste åren, med Visionen, stämmer. Det är viktigt att våra medlemmar ser att vi redan har gjort mycket av detta på eget initiativ och utan uppmaningar från något håll. Vårdförbundet är en viktig part i folkhälsoarbetet och det gäller att få regeringen att förstå att vi inte handlar i egenintresse, säger Eva Fernvall.

Dödfödd läkarfientlighet
Den underton av fientlighet mot läkare som kunde märkas på sina håll på konferensen tycker hon var både tråkig och dödfödd. Som största yrkesgrupp i vården har sjuksköterskor och barnmorskor ett stort ansvar för att skapa fler möten mellan olika kompetenser, utveckla mer samarbete och gemensamma mål.

På konferensens grupparbeten skulle varje nation identifiera tre egna hälsoproblem. De grupper där västeuropeiska deltagare dominerade angav alla mental ohälsa som ett av dem.

Det gör Eva Fernvall också.

– Samverkande faktorer i familj och arbetsliv gör att den mentala ohälsan just nu ökat dramatiskt. Jag tror att vi måste förstärka specialistkompetensen samtidigt som alla vårdens yrkesgrupper behöver mer kunskap. Tillgängligheten måste också öka, inte bara på vårdcentralerna, utan på apotek, dagis och skolor. Sjuksköterskor och barnmorskor kan hålla föredrag där de visar att de har kompetens i de här frågorna.

– Samtidigt behöver vi evidens för att veta vad som verkligen fungerar. Vi har väldigt lite forskning på det området i Sverige.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida