Bra genomslag för våra idéer

På ett drygt halvår har Vårdförbundet fått ett stort genomslag för många av tankarna i den vårdpolitiska idén. Det finns numera en bred politisk enighet kring många av de tankar som varit vår utgångspunkt.

2 september 2005

I januari i år presenterade vi vår modell för hur den framtida vården kan se ut. Modellen var ett resultat av det arbete och de diskussioner om en utvecklad närvård som pågått sedan före kongressen 2002.

För oss har det viktigaste varit att byta perspektiv och se vårdens organisation utifrån den enskilde medborgarens behov och önskemål. Att våra förslag inte enbart syftade till att skapa bättre villkor för medlemmarna i Vårdförbundet noterades av såväl politiker som andra aktörer i Vårdsverige. Att vi vågade ifrågasätta sådant som tvingade patienten till anpassning och som krånglade till situationen för den enskilde gav oss bättre förutsättningar för att diskutera våra förslag och idéer.

Och nu visar det sig att det finns goda chanser att många av de viktigaste tankarna i närvårdsidén blir verklighet under kommande år, oavsett vilka partier som får svenska folkets förtroende i nästa års val.

I den borgerliga alliansens gemensamma förslag om den framtida vården utgår man från ett brett hälsoperspektiv och vidgar vårdens uppgift till att inte bara »bota sjukdom«. Vi känner även igen våra idéer om en lotsfunktion som ska vägleda de patienter som har allra störst behov.

De borgerliga partierna betonar även vikten av mer utvecklade mobila vårdteam med mångsidig kompetens som kan ge bättre vård åt exempelvis multisjuka äldre.

Och när vårdminister Ylva Johansson berättade om det förslag till vårdpolitik som socialdemokraterna ska diskutera i höst var det många förslag som var bekanta. Även här finns idén om att ge bättre vägledning för dem med störst behov: Socialdemokraterna vill ge dessa rätt till en »ledsagare« som samordnar kontakterna med vården. Dessutom vill man utveckla närvården, ta ett nationellt grepp om kvaliteten i vården och erbjuda en gemensam vårdrådgivning.

Nu vore det självklart stöddigt i överkant att påstå att alla dessa propåer är hämtade från Vårdförbundets förslag och idéer, många av dessa tankar är ju allmänt spridda. Men det är tydligt att vi på vissa områden bidragit till att utveckla en del av partiernas förslag. Diskussionen om hur en ny närvård kan se ut fortsätter och det är roligt dessa diskussioner i så hög grad bidrar till att forma framtidens vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida